Charakteristika a zaměření studia na fakultě

Absolventi vojenského studia jsou předurčeni pro základní a střední velitelsko-technické funkce v AČR.

Absolventi civilního studia mohou svoji kvalifikaci využít pro potřeby podniků zaměřených do oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu a státní správy.

 

Magisterský studijní program Vojenské technologie strojní (pouze vojenské studium)

Absolventi tohoto pětiletého studijního programu jsou na konci studia vyřazeni jako důstojníci Armády České republiky (AČR) a jsou umísťováni zpravidla na systematizovaná místa velitelů čet jednotlivých druhů vojsk. Počty přijímaných studentů jsou stanovovány na základě dlouhodobé objednávky AČR, tudíž mají všichni absolventi studijního programu uplatnění ve struktuře AČR.

Studium v tomto studijním programu je zaměřeno do oblasti konstrukce, provozu a logistického zabezpečení vojenské techniky AČR. Studijní program poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné pro působení jak na technických, tak i velitelských pozicích u útvarů a zařízení AČR.

Studijní specializace, které lze studovat ve studijním programu:

Bojová a speciální vozidla

Studium je zaměřeno na konstrukci, diagnostiku technického stavu, řízení používání, řízení preventivní údržby a údržby po poruše základních druhů bojových, dopravních a speciálních vozidel včetně jejich nástaveb.

Letecká technika – draky a motory

Studenti budou seznámeni s konstrukcí moderní letecké techniky především v oblasti draků letadel, leteckých motorů, ale též v oblasti aerodynamiky a mechaniky letu. Podstatná část přípravy bude zaměřena na získání základních poznatků z oblasti provozu a oprav vojenské letecké techniky.

 Letištní technické zabezpečení

Absolvent získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, směrnic a standardů NATO a nařízení při řízení a zabezpečení z hlediska letištního zabezpečení, leteckého technického a provozního zabezpečení a logistické podpory létání u leteckých útvarů a zařízení.

Řídící letového provozu

Absolvent bude schopen organizace v oblasti řízení letového provozu na úrovni středisek řízení a uvědomování letectva zemí NATO. Dále bude schopen samostatně řešit a analyzovat problémy v řízení jednotek letectva na stupni letka, případně štábu letecké základny.

Vojenský pilot

Absolvent získá ve výuce znalosti z oblastí teoretického základu, aplikovaného strojního základu rozšířeného o základní znalosti elektrotechniky. V odborných předmětech splňuje požadavky a znalosti konstrukce a vybavení letadel, mezinárodně platných předpisů JAR-FCL, norem ICAO, standardů NATO a problematiky taktiky základů použití jednotlivých druhů letectva.

V průběhu studia absolvuje praktické seskoky padákem, zvládne teoretickou přípravu pro splnění podmínek udělení PPL a ATPL a absolvuje praktický letecký výcvik na letounu Z-142C-AF.

Zbraně a munice

Absolvent je vojenský profesionál technicko-manažerského zaměření, který bude zejména schopen řešit úkoly logistického a výzbrojního zabezpečení útvarů a zařízení AČR s využitím teoretických znalostí z konstrukce zbraní, munice a přístrojového vybavení výzbroje a praktických dovedností z provozu zbraňových systémů.

Ženijní konstrukce

Na základě získaných znalostí a dovedností v oblasti vojenských staveb, teorie a diagnostiky konstrukcí, ženijní podpory a ženijní techniky jsou absolventi schopni najít uplatnění na různých velitelských a technicko-manažerských pozicích nejen v rámci ženijního vojska.

Magisterský studijní program Vojenské technologie elektrotechnické (pouze vojenské studium)

Tento pětiletý studijní program je určen pro vysokoškolskou přípravu budoucích důstojníků AČR, kteří budou zastávat velitelsko-technické funkce u útvarů a zařízení AČR. Obsah a struktura studijního programu proto odráží i specifické výstupy z učení požadované po absolventech studijního programu ze strany Ministerstva obrany ČR (MO ČR).

Studium v tomto studijním programu je zaměřeno do oblasti konstrukce, provozu a logistického zabezpečení vojenské techniky AČR. Studijní program poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné pro působení jak na technických, tak i velitelských pozicích u útvarů a zařízení AČR.

Studijní specializace, které lze studovat ve studijním programu:

Elektronický průzkum

Absolvent je vojenský profesionál, který zná principy a metody aktivní i pasivní radiolokace, systémy elektronického boje nebo radiotechnické a komunikační systémy. Zná způsoby vedení elektronického boje a bojové použití radiotechnické výzbroje v uceleném systému zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR). Ovládá např. digitální technologie pro radiokomunikaci či družicové mobilní komunikační systémy.

Geografické a meteorologické zpravodajství

Studenti zpracovávají geografické informace s využitím geodetických metod, globálních navigačních satelitních systémů, fotogrammetrických metod, metod dálkového průzkumu Země, kartografických metod a polygrafických prostředků. V oblasti hydrometeorologické podpory se studenti připravují na funkce specialistů letecké meteorologické služby leteckých základen a pracovišť.

Informační technologie

Studenti studují zejména předměty jako Integrované sítě, Vývoj a správa IS, Hardware a simulace, Bezpečnost KIS a Řízení KIS. Tím mají možnost získat specializační profesní znalosti a dovednosti odpovídající požadavkům AČR.

Komunikační technologie

Během studia jsou zejména předměty např. Integrované sítě, Radiokomunikace, Základy informatiky, Bezpečnost KIS a Řízení KIS. Tím mají možnost získat specializační profesní znalosti a dovednosti odpovídající požadavkům AČR.

Letecká technika – avionika a výzbroj

Absolvent je vojenský profesionál, který je schopen samostatně řešit a analyzovat technické, logistické a manažerské problémy v řízení technických letek Inženýrské letecké služby AČR. V průběhu vysokoškolské odborné přípravy si osvojí teoretické a praktické znalosti z konstrukce, provozu a diagnostiky avioniky a výzbroje soudobé letecké techniky.

Letecká radionavigační služba

Absolvent zná a umí řešit úkoly logistické podpory systémů řízení letového provozu. Je seznámen s hlavními zásadami používání vojenských leteckých systémů řízení letového provozu a s právními normami, které mají vztah k provozu této techniky. Absolvent se může uplatnit především jako důstojník Letecké radionavigační služby.

Radiolokace a elektronický boj

Po absolvování mechatronického základu se studenti zaměřují především na principy a metody radiolokace, pasivních sledovacích systémů a systémů elektronického boje, zásady zpracování informace v radiotechnických systémech, charakteristiky zdrojů zpráv, způsoby vedení elektronického boje a bojového použití radiotechnické výzbroje. Absolventi této specializace pak pracují na místech, kde budou plnit manažersko-odborné úkoly spojené s použitím jednotek a systémů elektronického boje.

Technologie protivzdušné obrany

Studium je zaměřeno na přípravu profesionálů Vzdušných sil AČR, kteří budou odpovídat za řízení činnosti systémů pro obranu vzdušného prostoru ČR, resp. států NATO. Absolventi této specializace pak pracují na místech velení a řízení protivzdušné obrany.

 

Magisterský studijní program Kybernetická bezpečnost (pouze vojenské studium)

V pětiletém studijním programu Kybernetická bezpečnost jsou připravování důstojníci AČR na velitelsko-odborné funkce. Studovaná oblast zahrnuje počítačové struktury a systémy s ohledem na bezpečnost jejich provozu. Obsah a struktura studijního programu proto odráží i specifické výstupy z učení požadované po absolventech studijního programu ze strany Ministerstva obrany ČR (MO ČR). 

V uvedeném studijním programu, lze studovat jedinou studijní specializaci:

Kybernetická bezpečnost

 

Bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost (pouze vojenské studium)

 Studijní obor: Komunikační a informační technologie

Absolvent bakalářského studijního oboru Komunikační a informační technologie je odborník orientující se v soudobých komunikačních, informačních a bezpečnostních technologiích. Je schopen aplikovat získané znalosti a samostatně řešit technické úkoly v dané oblasti. Je schopen vést podřízené po stránce odborné i manažerské.

 

Navazující magisterský studijní program Vojenské technologie (pouze vojenské studium)

Fakulta vojenských technologií nabízí studijní program, který je určen pro vojáky z povolání k doplnění kompletního magisterského vysokoškolského studia. Studijní program je vhodný pro vojáky z povolání, kteří vzhledem ke svým osobním a pracovním povinnostem preferují kombinovanou formu studia.

Studijní obory, které lze studovat v daném studijním programu:

Zbraně a munice

Poznatky z předmětů programového základu a z oborových předmětů jsou využity zejména na objasnění konstrukčních principů, metod analýzy funkce, diagnostiky technického stavu a hodnocení jakosti a bojové efektivnosti hlavňových zbraňových systémů. Absolventi studijního oboru se stávají experty pro řízení používání zbraní, muničních kompletů a systémů řízení palby.

Ženijní konstrukce

Důraz je kladen na výuku technických předmětů především v oblasti teorie, diagnostiky a zesilování konstrukcí, na diagnostiku a efektivní použití ženijní techniky, na objasnění konstrukčních principů, metod analýzy a diagnostiky technického stavu ženijních a stavebních konstrukcí a ženijní strojní techniky, na posouzení a vyhodnocení účinků zbraňových systémů na efektivnost ženijní ochrany.

Bojová a speciální vozidla

Absolventi si osvojí odborné znalosti pro organizaci a řízení logistické podpory pozemní techniky na stupni jednotka, útvar s důrazem na podvozky a nástavby bojových, dopravních a speciálních vozidel. Ve studijním oboru je využito poznatků, založených na současném stavu poznání, pro objasnění konstrukčních principů, diagnostiky technického stavu, řízení používání, řízení preventivní a nápravné údržby základních druhů bojových, dopravních a speciálních vozidel včetně jejich nástaveb.

Letecká a raketová technika

Ve studiu je využito poznatků z teoretických předmětů k rozborům činností, k vysvětlení výpočtových postupů a konstrukčních uspořádání draků letadel, prvků raketových systémů, pohonných jednotek, k objasnění zásad provozu letadel a raketových systémů. Výuka je aktualizována o poznatky z vědecko-výzkumné práce učitelů a z dostupné odborné literatury.

Letový provoz

Vojenský odborník služby letového provozu, štábní služby a letištního technického zabezpečení má uplatnění u leteckých útvarů a zařízení Vzdušných sil AČR. Absolvent získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, JAR-FCL-1, směrnic a standardů NATO a nařízení pro řízení a zabezpečení letového provozu.

Letecké elektrotechnické systémy

Jedná se o interdisciplinární technický obor, jehož základem je vědní obor avionika a který je tvořen následujícími studijními oborovými úseky: elektrické a speciální systémy, systémy letecké výzbroje, radio-elektronické systémy a systémy radiotechnického zabezpečení. Je to obor s elektrotechnickým a elektronickým základem, zahrnujícím širokou problematiku elektrického a elektronického vybavení letadel, gyroskopických a barometrických systémů, výškové výstroje, leteckých zbraní a radiotechnického zabezpečení letectva, včetně leteckých pozemních světlotechnických systémů.

Radiolokace

Absolvent najde uplatnění u pasivních sledovacích systémů, prostředků elektronického boje a prostředků radiolokačního průzkumu a je schopen dalšího samostatného a cílevědomého rozvoje v odborné i vojenské činnosti.

Automatizované systémy velení a řízení

V odborných předmětech, které navazují na předměty teoretického a programového základu, je studentům objasněna architektura, principy a algoritmy činnosti systémů velení a řízení PVO, principy konstrukce a činnosti protiletadlových raketových zbraňových systémů s důrazem na jejich bojové použití.

Komunikační a informační systémy

Sledovány jsou vojenské telekomunikace a radiokomunikace a jejich řízení, technické a programové vybavení počítačů, počítačové sítě a bezpečnost komunikačních a informačních systémů. Telekomunikace jsou soustředěny na přenosovou a spojovací techniku a bezpečnost spojení. Radiokomunikace jsou zaměřeny na rádiovou techniku a na techniku rádiového průzkumu a elektronického boje.

Vojenská geografie a meteorologie

Cílem studia je připravit vojenského profesionála technicko-manažerského zaměření s důrazem na jeho znalosti v oblasti geografického a meteorologického zabezpečení složek ozbrojených sil ČR při obraně jejího teritoria a jejích zájmů.

 

 

Magisterský studijní program Kybernetická bezpečnost (civilní studium)

Pro civilní studenty je připraven pětiletý studijní program Kybernetická bezpečnost. Uvedený studijní program připravuje odborníky na kybernetickou bezpečnost nejen pro potřeby AČR, ale i do státních organizací, či k práci u soukromých subjektů. Studovaná oblast zahrnuje počítačové struktury a systémy s ohledem na bezpečnost jejich provozu. Obsah a struktura studijního programu proto odráží i specifické výstupy z učení, které vyžaduje práce u státních či nestátních organizacích nebo společností.

V uvedeném studijním programu, lze studovat jedinou studijní specializaci:

Kybernetická bezpečnost

 

Bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost (civilní studium)

Pro zájemce o bakalářské studium v prezenční formě nabízí Fakulta vojenských technologií tříletý studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost, který je určen pro studium civilních studentů.

Studijní obory, které lze studovat ve studijním programu:

Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

Absolvent získá studiem odborných předmětů široký základ s profesní orientací na znalost teoretických základů, principů činnosti a možností využití moderních technologií v oblasti zeměměřictví, geografie a meteorologie a jejich aplikace pro ochranu majetku a osob s důrazem na nevojenské antropogenní i přírodní hrozby.

Letecká technika

Jedná se o akademicky orientované interdisciplinární studium zaměřené na přípravu absolventů pro technicko-manažerské pracovní pozice v leteckém prostředí. Dále ve státních orgánech, samosprávě a institucích zabývajících se leteckou problematikou a bezpečností, v soukromých společnostech a v mezinárodních organizacích na úsecích zajišťujících leteckou bezpečnost a v organizacích zabývajících se návrhem, vývojem, výrobou a instalací leteckých technologií.

Technologie pro ochranu majetku a osob

Absolvent získá široký základ s profesní orientací na znalost teoretických základů, principů činnosti a možností využití moderních technologií používaných pro ochranu majetku a osob. S využitím těchto znalostí absolvent bude schopen navrhovat a aplikovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení technických a organizačních úkolů spojených s implementací, zabezpečením provozu a údržby technologií na ochranu majetku a osob, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích.

Zbraně a munice

Absolvent získá teoretické základy funkčních principů a konstrukce zbraní, konstrukce, funkce a účinků munice a principů přístrojové techniky zbraní. Získá znalosti o možnostech využití zbraní při ochraně majetku a osob a služebním použití v souladu s platnou národní i mezinárodní právní úpravou v rámci různých služebních aktivit, při sebeobraně, sportu a lovu. Dále získá praktické návyky a dovednosti z používání, kontrol, zkoušení a údržby zbraní, munice a přístrojové techniky zbraní.

 

Navazující magisterský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost (civilní studium)

Pro civilní studenty, k doplnění kompletního magisterského vysokoškolského studia, Fakulta vojenských technologií nabízí studijní program, který lze studovat v prezenční formě. V uvedeném studijním programu je oproti jeho bakalářské formě zúžená nabídka studijních oborů. 

Studijní obory, které lze studovat ve studijním programu:

Zbraně a munice

Absolvent nalezne uplatnění v bezpečnostních sborech a bezpečnostních agenturách zabývajících se ochranou majetku a osob s využitím zbraní, ve výrobě a zkušebnictví zbraňových systémů, v orgánech a institucích státní správy a samosprávy a dále k provozování koncesovaných živností v oblasti prodeje, výroby, oprav a skladování zbraní, střeliva a výbušnin a provozování střelnic. Obsah studijního oboru odráží deskriptory odpovídajícího stupně vzdělávání v oblasti vzdělávání Strojírenství a materiály, systémového oboru Mechatronika

Technologie pro ochranu majetku a osob

Studium je zaměřeno na úroveň manažer, vedoucí analýz, vedoucí procesů. Obsah studijního oboru je koncipován tak, že odráží deskriptory odpovídajícího stupně vzdělávání v oblasti vzdělávání Strojírenství a materiály, systémového oboru Mechatronika. Vzhledem ke svému interdisciplinárnímu charakteru výrazně zasahuje i do dalších oblastí vzdělávání, zejména do oblastí Elektrotechnika (páteřních oborů Telekomunikační technologie a Automatizace, měřící a řídící technika a Informatika).

Komunikační a informační technologie 

Absolvent dále získává hluboké schopnosti na úrovni manažer v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí navrhovat a aplikovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení technických a organizačních úkolů spojených s implementací, zabezpečením provozu a údržby komunikačních a informačních technologií, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích.

 

Navazující magisterský studijní program Vojenské technologie (civilní studium)

Fakulta vojenských technologií nabízí pro civilní studenty studijní program k doplnění kompletního magisterského vysokoškolského studia v prezenční formě.

V uvedeném studijním programu, lze studovat jediný studijní obor:

Letecké elektrotechnické systémy

Jedná se o interdisciplinární technický obor se širokým uplatněním v leteckém průmyslu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Základem je vědní obor avionika, který je tvořen následujícími studijními oborovými úseky: elektrické a speciální systémy, systémy letecké výzbroje, radio-elektronické systémy a systémy radiotechnického zabezpečení. Tento obor pracuje s elektrotechnickým a elektronickým základem, zahrnujícím širokou problematiku elektrického a elektronického vybavení letadel, gyroskopických a barometrických systémů, výškové výstroje, leteckých zbraní a radiotechnického zabezpečení letectva, včetně leteckých pozemních světlotechnických systémů.