Katedra vojenské geografie a meteorologie

O pracovišti

Kdo jsme?

  • MOŽNOSTI STUDIA GEOGRAFIE A METEOROLOGIE NA UO

Katedra vojenské geografie a meteorologie realizuje vzdělávání, vědeckou a expertní činnost v oblastech geografie, meteorologie, geografických informačních systémů a sběru prostorových dat s důrazem na obranu a bezpečnost.

Katedra garantuje tyto typy studia:

  • Vojenská geografie a meteorologie – vojenské pětileté magisterské studium;
  • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost – civilní bakalářské studium;
  • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost – civilní navazující magisterské studium;
  • Vojenská geografie a meteorologie – vojenské a civilní doktorské studium.

Who we are?

  • OPPORTUNITIES TO STUDY GEOGRAPHY AND METEOROLOGY AT UoD

The Department of Military Geography and Meteorology provides education, scientific and expert activities in the fields of geography, meteorology, geographic information systems and spatial data collection with an emphasis on defence and security. 

The Department guarantees the following types of studies:

  • Military Geography and Meteorology – military five-year Master’s degree;
  • Geography and Meteorology for Defence and Security – civilian Bachelor’s degree;
  • Geography and Meteorology for Defence and Security – civilian postgraduate studies;
  • Military Geography and Meteorology – military and civilian doctoral studies.