Úřední deska

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název

Úplný název fakulty: Fakulta vojenských technologií.

Zkrácený název fakulty: FVT.

Sídlo: Kounicova 65, 662 10 Brno.

Webová adresa fakulty: https://fvt.unob.cz

Adresa pro elektronickou komunikaci: fvt@unob.cz

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Fakulta vojenských technologií byla zřízena v  souladu s ustanovením § 95 odst. 7 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a  o  změně a doplnění dalších zákonů, na základě návrhu rektora Vojenské akademie v Brně dnem 1. září 2003 rozkazem ministra obrany České republiky č. 34 ze dne 8. srpna 2003 splynutím Fakulty vojenskotechnické druhů vojsk a Fakulty letectva a PVO  Vojenské akademie v Brně.

 • Fakulta vytváří a uskutečňuje studijní programy, svobodně rozvíjí vědecké bádání, ustanovuje samosprávné akademické orgány, rozhoduje o přijetí uchazečů ke studiu a  vykonává další související činnosti.
 • Fakulta uskutečňuje všechny typy akreditovaných studijních programů, jakož i programy celoživotního vzdělávání.
 • Fakulta uskutečňuje vzdělávací činnost zaměřenou na přípravu budoucích důstojníků ozbrojených sil České republiky, především velitelského sboru, a odborníků připravovaných pro působení v oblasti zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Fakulta rozvíjí vědeckou, výzkumnou, inovační a expertní činnost, rozvíjí a šíří poznání v oblastech souvisejících se zajišťováním obrany a bezpečnosti České republiky a jejich partnerských států.

Organizační struktura

V čele Fakulty vojenských technologií stojí děkan Fakulty vojenských technologií. Ten je zároveň předsedou vědecké rady fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani.

Fakulta se organizačně člení na:

 1. děkanát,
 2. katedry.

Podrobnosti o organizaci děkanátu a počtu kateder, jejich působnosti a zásadách řízení fakulty stanoví Organizační řád Fakulty vojenských technologií.

Základní informace jsou dostupné na adrese: https://fvt.unob.cz/fakulta/struktura/

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:

 1. děkan Fakulty vojenských technologií,
 2. Akademický senát Fakulty vojenských technologií,
 3. Vědecká rada Fakulty vojenských technologií,
 4. Disciplinární komise Fakulty vojenských technologií.

Dalším orgánem fakulty je tajemník Fakulty vojenských technologií.

Kontaktní údaje

Fakulta vojenských technologií

Děkanát

Kounicova 156/65

662 10 Brno

Úřední hodiny

Podatelna /skupina studijní FVT:

pondělí – čtvrtek:     7.00 – 12.00 hod.

                                   13.00 – 16.00 hod.

pátek:                        7.00 – 12.00 hod.

Podatelna E-mail: podatelna@unob.cz

Číslo faxu děkanátu FVT: 973 442 282

ID datové schránky: h k r a i f e

 (Orgán veřejné moci)

Kontaktní pracoviště pro osobní návštěvu, telefonní spojení:

Vedoucí skupiny studijní: Ing. Pavel BRACH
Telefon: 973 442 534
E-mail:pavel.brach@unob.cz
Pracoviště: Kounicova 65/2. patro/62
  
Zaměstnanci: 
Referent společné státní správy a samosprávy (záležitosti studentů, žádosti, přijímací řízení) Bc. Michaela NAVRÁTILOVÁ, Dis.
Telefon: 973 443 693
E-mail: michaela.navratilova@unob.cz
Pracoviště: Kounicova 65/2. patro/49
  
Referent společné státní správy a samosprávy (záležitosti studentů, žádosti, přijímací řízení) Michaela FORALOVÁ, Dis.
Telefon: 973 442 168
E-mail: michaela.foralova@unob.cz
Pracoviště: Kounicova 65/2. patro/49

Platební údaje

Poplatek 400,- Kč ve věci přijímacího řízení (Magisterské i bakalářské studium) je uchazeč povinen uhradit pouze jednou, pokud se uchazeč hlásí na více studijních programů jedné fakulty. V případě přihlášek na více fakult univerzity, se poplatek hradí pro každou fakultu samostatně.

Poplatek lze uhradit POUZE bezhotovostním převodem na účet:

číslo účtu: 19-26030881/0710

specifický symbol (SS): 299400

variabilní symbol (VS): registrační číslo

konstantní symbol: 558

IBAN: CZ52 0710 0000 1900 2603 0881

BIC/SWIFT: CNBACZPP

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Přehled nejdůležitějších zákonů a vnitřních předpisů, podle nichž FVT zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Univerzitě obrany a zejména Fakultě vojenských technologií, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené zákony jsou dostupné na adrese: http://www.portal.gov.cz

 • Statut FVT
 • Volební řád Akademického senátu FVT
 • Jednací řád Akademického senátu FVT
 • Jednací řád Vědecké rady FVT
 • Disciplinární řád FVT
 • Studijní a zkušební řád Univerzity obrany

Uvedené vnitřní předpisy jsou dostupné na adrese: https://fvt.unob.cz/fakulta/dokumenty/

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, a kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Podávání informací

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., se Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany podává:

 • v listinné podobě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v úředních hodinách podatelny osobně, na adresu: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, děkanát, Kounicova 65, 662 10 Brno.
 • prostřednictvím datové schránky s uvedením informace o tom, že se žádost o poskytnutí informace týká Fakulty vojenských technologií,
 • prostřednictvím e-mailu, a to výhradně na adresu: fvt-studijni@unob.cz

Fakulta vojenských technologií

Děkanát
Kounicova 65
662 10 Brno

Ve věcech zákona č. 106/1999 Sb. za FVT jedná

Tiskový mluvčí Univerzity obrany

RSDr. Vladimír ŠIDLA, CSc.

tel.: 973 442 554

E-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí děkana Fakulty vojenských technologií, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Emailová adresa: fvt@unob.cz

IDS: hkraife

Doručovací adresa: Kounicova 65, 662 10 Brno

Podatelna pro veřejnost: Kounicova 65, 662 10 Brno, Po – Čt 7:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, Pá  7:00 – 12:00

Odvolání (opravný prostředek) lze podat:

 • Děkanovi Fakulty vojenských technologií (ve věcech správního řízení)
 • Fakultě vojenských technologií

Postup a lhůty upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i  jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

Postup stanovují tyto právní předpisy:

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Fakulta vojenských technologií UO v Brně oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže (pod číslem účastníka řízení) si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout na Skupině studijní děkanátu FVT, Kounicova 65, 662 10, Brno. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Číslo účastníka řízení (UČO, RČP)Vyvěšeno
6798029.5.2024