Studentská tvůrčí činnost

Studentská tvůrčí činnost (STČ) je dobrovolnou zájmovou činností studentů bakalářských a magisterských studijních programů Univerzity obrany. Jejím cílem je rozvíjet u studentů schopnost samostatného tvůrčího řešení odborných problémů.

Aktuální možnosti do zapojení v STČ najdete na Intranetu UO v části Informace pro studenty

Aktivitami studentské tvůrčí činnosti jsou zejména:

  • účast studenta na vědecké činnosti uskutečňované univerzitou nebo fakultou (dále jen „pomocná vědecká síla“),
  • účast studenta na pedagogické činnosti uskutečňované univerzitou nebo fakultou (dále jen „pomocná pedagogická síla“),
  • účast studenta v soutěži studentské tvůrčí činnosti organizované univerzitou nebo fakultou. 

Pomocná vědecká síla se podílí na řešení vědecko-výzkumných úkolů fakulty v rámci dlouhodobých záměrů pro rozvoj organizace nebo vědecko-výzkumných projektů odpovídajících úrovni bakalářského nebo magisterského studijního programu. Součástí činnosti pomocné vědecké síly je vypracování studentské vědecké práce a její obhajoba v rámci soutěže studentské tvůrčí činnosti nebo její prezentace na vědecké konferenci studentů organizované univerzitou, fakultou nebo jinou vysokou školou. 
Činnosti pomocné vědecké síly se může účastnit kterýkoli student, který byl pro tuto činnost vybrán v rámci výběrového řízení, vyhlášeného na začátku akademického roku.
Pomocná pedagogická síla se podílí na přípravě a realizaci výukových aktivit včetně odborných seminářů a konferencí fakulty.
Činnosti pomocné pedagogické síly se může účastnit kterýkoli student, který byl pro tuto činnost vybrán v rámci výběrového řízení, vyhlášeného na začátku akademického roku.
 
Přihlášky zájemců o práci PVS nebo PPS odevzdávají studenti cestou pracovníků kateder, pověřených řízením STČ na formuláři „Přihláška do výběrového řízení v rámci činnosti pomocné pedagogické / vědecké síly v akademickém roce…“ (odkaz je dostupný po přihlášení do Intranetu UO).
 
 Soutěž studentské tvůrčí činnosti je vyvrcholením samostatné práce a tvůrčí činnosti studentů a vedení akademickým pracovníkem a slouží k prezentaci dosažených výsledků v daném oboru, zpravidla v rámci pořádaných vědeckých konferencí studentů.
 

  U Fakulty vojenských technologií UO probíhá soutěž STČ v rámci tradičních vědeckých konferencí studentů FVT UO, zpravidla v květnu každého roku. Soutěž je otevřená všem studentům FVT UO, zapojení do STČ jako pomocná vědecká síla nebo pomocná pedagogická síla není podmínkou. K datu konání soutěže je vydán Sborník abstraktů.  Soutěž probíhá v odborných sekcích. Soutěžní práce shrnuje výsledky tvůrčí činnosti studenta v řešení konkrétního vědeckého nebo pedagogického problému. Hmotný výsledek práce – přístroj, model, pomůcka… je vítán. Soutěžní práce i vystoupení studentů při prezentaci prací posuzuje komise, složená ze zkušených pedagogů.

Benefity STČ: 

  • Absolutnímu vítězi soutěže je udělena Cena rektora za STČ.
  • Vybraní nejlepší studenti, zapojení v STČ, mohou být vybráni i k účasti na soutěži STČ v zahraničí.​ 
  • Práce studenta jako pomocné vědecké síly i jako pomocné pedagogické síly je finančně ohodnocena v souladu se Stipendijním řádem pro studenty Univerzity obrany

Řízení studentské tvůrčí činnosti na Fakultě vojenských technologií:

Pracovníci, pověření řízením STČ poskytují studentům informace o konkrétních možnostech zapojení do STČ na jednotlivých katedrách fakulty. Jsou první styčnou osobou se zájemcem o práci v STČ, řídí nábor pomocných vědeckých a pedagogických sil na katedrách. Řídící dokumenty STČ pro jsou pro tyto pracovníky uloženy na samostatném Týmovém webu (přístupném po přihlášení na Intranet).

Vědecká a správní skupina fakulty vede agendu pomocných vědeckých a pedagogických sil fakulty, organizuje soutěž STČ na fakultě a ve spolupráci s rektorátem zajišťuje účast studentů na soutěžích STČ v zahraničí. Poskytuje veškerou informační činnost jak studentům, tak i pedagogům, kteří vedou pomocné vědecké a pedagogické síly.

Proděkan pro vědeckou činnost (PdVČ) koordinuje oblast STČ na fakultě.

Kontaktní osoba: Vedoucí vědecké a správní skupiny FVT Ing. Otakar Petříček, Ph.D. (tel. 973 442 314)

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast