Katedra strojírenství

O katedře

Struktura a odborné zaměření katedry 

Katedru tvoří dvě odborné skupiny a velení katedry. První Skupina materiálových věd, strojírenských technologií a mechaniky pracuje ve vědních oborech materiálové vědy a inženýrství, strojírenská technologie, technická mechanika, jakost a metrologie, mechanika a dynamika konstrukcí, pružnost a pevnost, části stojů, termomechanika a hydromechanika. 

Druhá Skupina expertiz vojenské techniky pracuje ve vědních oborech technická mechanika, mechanika a dynamika konstrukcí, pružnost a pevnost, části strojů a materiálové vědy a inženýrství. 

Pedagogické zaměření katedry

Profesoři a docenti katedry provádí výuku v tříletém bakalářském studiu, dvouleté magisterské nástavbě, pětiletém magisterském studiu a v tříletém doktorském studiu. Dále pak v základních a zdokonalovacích odborných kurzech pro AČR a kurzech pro zahraniční studenty. Výuka je určena pro studenty specializací Bojová a speciální vozidla, Zbraně a munice, Ženijní technologie, Letecká a raketová technika, Letový provoz a vlastní specializaci Materiály a technologie speciální výroby. 

Pedagogové katedry vyučují v rámci bakalářského studia předměty Nauka o materiálu, Strojírenská technologie, Metrologie a jakost, Pružnost a pevnost, Základy strojnictví, Části stojů, Termomechanika a Hydromechanika, Technická mechanika, Termodynamika a Mechanika tekutin. V rámci magisterského studia potom pedagogové katedry vyučují předměty Strojírenské materiály, Moderní materiály v elektrotechnice, Technologie pro úpravu povrchu, Koroze, Ukládání vojenské techniky, Technologie zbrojní výroby, Jakost a metrologie, Mechanika, Projektové a analytické systémy, Mechanika tekutin, Termomechanika a Termodynamika. 

 

Vědecko-výzkumná činnost 

Skupina materiálových věd, strojírenských technologií a mechaniky je zaměřena na výzkum vlastností povrchových vrstev vytvořených především plazmovými a PVD technologiemi, na procesy únavového porušení součástí a na hodnocení mechanických vlastností po tepelném zpracování. Dále je odborná činnost v této skupině zaměřena na hodnocení jakosti povrchu a strojírenskou metrologii, na pevnostní a dynamické výpočty konstrukcí s využitím metody konečných prvků a to i s nelineárními materiálovými a geometrickými vlastnostmi. Další významnou část vědeckého zaměření první skupiny tvoří aplikovaná termomechanika, modelování termodynamických dějů, modelování námrazy na letadlech a proudění dvoufázové tekutiny. 

Skupina expertiz vojenské techniky je zaměřena na provádění rozborů chemického složení a testů mechanických vlastností materiálů použitých zejména v konstrukci vojenské techniky, která byla postižena havárií a na odhalování příčin těchto havárií.

Laboratoře

Katedra je vybavena moderními laboratořemi.

Spolupráce

Pracovníci katedry dlouhodobě spolupracují s průmyslovými podniky doma i v zahraničí, s Českou akademií věd, s výzkumnými pracovišti a s civilními vysokými školami (VUT Brno, ČVUT Praha, TU Pardubice, VŠB Ostrava, UJEP v Ústí nad Labem, TU Trenčín, STU Bratislava, NTU Singapore) včetně zahraničních při řešení vědeckých problémů spojených s materiálovým inženýrstvím a problematikou počítačového modelování dynamické zátěže soustav. Současně se podílí na řešení úkolů Výzkumného záměru Fakulty vojenských technologií, naplňování grantu MŠMT a odborných úkolů pro AČR. Pracovníci katedry zpracovávají odborné expertízy při objasňování nehod vojenské i civilní techniky. Pedagogičtí pracovníci katedry se pravidelně účastní komisí pro státní závěrečné zkoušky i pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací na Univerzitě obrany i jiných univerzitách. Jsou stálými členy Vědeckých i Oborových rad fakult i škol jiných univerzit.