Katedra strojírenství

Historie

Katedra strojírenství vznikla 1. 9. 2005 v souvislosti s organizačními změnami, ke kterým došlo na Fakultě vojenských technologií po vzniku Univerzity obrany. Katedra strojírenství vznikla sloučením dvou pracovišť působících v předchozí organizaci fakulty z Katedry materiálů a technologie speciální výroby a Katedry mechaniky a částí strojů. Tyto dvě katedry se transformovaly do struktury nové katedry jako dvě odborné skupiny.

První skupina – Skupina materiálových věd a strojírenských technologií se vytvořila historicky z Katedry materiálu a technologie speciální výroby. Ta vznikla v roce 1972 sloučením Katedry nauky o materiálu a beztřískového zpracování s Katedrou obrábění a výrobních pomůcek. Vedoucím materiálové katedry byl profesor Dr. Mont. František PÍŠEK, který byl světově uznávanou autoritou v oblasti nauky o kovech a slévárenství. Vedoucím druhé katedry (obrábění) byl profesor Dr. Ing. František DOSTÁL. V roce1960 se stal vedoucím materiálové katedry profesor Ing. Přemysl RYŠ, DrSc. Kromě práce na katedře byl ředitelem Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV a místopředsedou ČSAV. V roce 1972 se stal vedoucím katedry včetně nově vybudovaného výzkumného ústavu organizačně nadaný plukovník prof. Ing. Ladislav BEZDĚK, DrSc., člen korespondent ČSAV. V roce 1975 potom přebral vedení katedry plukovník prof. Ing. Dalibor RŮŽIČKA, DrSc.

V roce 1990 byl vedoucím katedry jmenován plukovník prof. Ing. Vojtěch HRUBÝ, CSc. Na katedře se začala rozvíjet, kromě materiálových věd a části oboru strojírenských technologií i nová odborná problematika povrchových technologií a proběhla nejvýznamnější modernizace laboratoří v historii katedry. Do roku 2006 nově vznikla unikátní Analytická laboratoř a byly zcela rekonstruovány Chemická laboratoř, Metalografická laboratoř a Laboratoř testování mechanických veličin. Výzkumné vědecké a odborné práce prováděné na katedře významně přispěly k rozvoji a uplatnění moderních technologií v praxi.

Pracovníci katedry, kromě výuky studentů Vojenské akademie, už od roku 1952 do roku 1990 školili civilní odborníky letecké výroby a po roce 1990 i civilní odborníky materiálového a technologického inženýrství a vojenské inženýry se zaměřením na řízení dodávek vojenské techniky. Katedrou procházeli všichni studenti strojních a elektro specializací. Nemalou měrou se katedra podílela na výchově kandidátů věd včetně zahraničních, později doktorů. Katedra materiálu a technologie speciální výroby se vždy řadila ke špičkovým pracovištím školy. Od roku 1990 v rámci transformace vojenského školství došlo k permanentnímu snižování početních stavů a z původních 50 pracovníků zůstává nyní na odborné skupině Materiálových věd a strojírenských technologií pouhých 7 pedagogických pracovníků.

Katedra garantovala už od svého vzniku akreditaci Oborů habilitačních a jmenovacích řízení „Materiálové vědy a inženýrství“ a „Strojírenská technologie“.

Předchůdkyněmi druhé odborné skupiny vzniklé v roce 2005 – Skupiny technické mechaniky a části strojů Katedry strojírenství byly Katedra mechaniky a pružnosti a Katedra části strojů, které byly založeny v roce 1951 v rámci vzniku Vojenské technické akademie v Brně. Historicky prvními vedoucími uvedených kateder byli profesor Ing. Antonín NĚMEC a profesor Ing. Dr. Antonín NEDOMA, DrSc., kteří ve funkci působili v letech 1951 – 1958 resp. 1954. Oba tito profesoři byli nejen zkušenými pedagogy, ale také uznávanými odborníky spojenými s praxí. K pozdějšímu sloučení obou kateder a vytvoření Katedry mechaniky a části strojů došlo až v roce 1976. Vedením nově vzniklé katedry byl v té době pověřen plukovník akademik Vlastimil Křupka (prof. Ing. DrSc.), který její činnost řídil až do roku 1994. Poté převzal řízení katedry plukovník doc. Ing. Pavel Čelechovský, CSc., od roku 1997 docent Ing. Oldřich Navrátil, CSc. a od roku 2001, docent Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

V průběhu více jak 50 let existence katedry se ve funkcích postupně vystřídalo 8 vedoucích kateder a na 100 učitelů. V jejich řadách působil 1 akademik, 12 profesorů, 8 DrSc. a 20 docentů. Na výuce a práci katedry se rovněž významně podílelo 5 vedoucích laboratoří, 18 techniků a řemeslníků a 15 administrativních pracovnic. Katedra postupně zabezpečovala výuku 17 předmětů ve prospěch strojních oborů všech fakult tehdejší Vojenské akademie v Brně. Katedrou procházeli všichni studenti strojních i elektro specializací. Katedra technické mechaniky a části strojů se podílela na výchově kandidátů věd a později absolventů doktorských studijních programů. Řadila se vždy ke špičkovým pracovištím školy. V rámci transformace vojenského školství docházelo k razantnímu snižování počtu pracovníků katedry a tak z původního počtu 33 jich bylo v roce 1990 na katedře 17, v roce 2005 na skupině Technické mechaniky a částí strojů zůstali pouze 4 pedagogičtí pracovníci.

Katedra strojírenství byla v roce 2006 hodnocena jako nejlepší katedra v oblasti vědy a výzkumu na Fakultě vojenských technologií a prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc. získal Cenu rektora Univerzity obrany za vědeckou práci v roce 2006.

V roce 2008 se zvětšil počet akademických pracovníků o jednu odbornou asistentku a první skupina se rozdělila na dvě – Skupinu materiálových věd a Skupinu strojírenských technologií. V roce 2010 bylo zrušeno místo vedoucího Skupiny technické mechaniky a částí strojů, tím celá skupina zanikla a zbývající 3 členové zaniklé skupiny přešli do druhé skupiny s novým názvem Skupina strojírenských technologií a mechaniky. V této skupině bylo dále v roce 2011 zrušeno další místo akademického pracovníka. Poslední redukce počtu členů Katedry strojírenství nastala k 1. 1. 2014. Konečný stav příslušníků Katedry strojírenství je 12. Od 1. 9. 2014 je struktura katedry složena ze skupiny velení katedry a dou odborných skupin. První je Skupina materiálových věd, strojírenských technologií a mechaniky a druhá je Skupina expertiz vojenské techniky.

Vedoucím Katedry strojírenství je prof. Ing. Vladimír Horák,CSc., vedoucím vědeckým pracovníkem je mjr. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D., a materialistou katedry je o. z. Magda Vrbková. Vedoucím Skupiny materiálových věd je pplk. doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D., a vedoucím Skupiny expertiz vojenské techniky je mjr. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.,