Katedra strojírenství

Věda

Všichni akademičtí pracovníci katedry Strojírenství jsou zapojeni do vědeckých úkolů a také se věnují publikační činnosti​. V rám​ci své vědecké práce se akademičtí pracovníci katedry aktivně zúčastňují mezinárodních vědeckých konferencí. 

Ve vědecko-výzkumné činnosti se skupina materiálových věd, strojírenských technologií a mechaniky zaměřuje na materiálový výzkum pokročilých materiálů, na výzkum v oblasti povrchového inženýrství, na procesy únavového porušení součástí a na hodnocení chemického složení, struktury a mechanických vlastností kovových a nekovových konstrukčních materiálů. Skupina se dále zabývá  výzkumem v oblasti strojírenských technologií, v oblasti hodnocení jakosti povrchu a v oblasti strojírenské metrologie. ​Dále je odborná činnost v této skupině zaměřena na pevnostní a dynamickými výpočty konstrukcí s využitím metody konečných prvků a to i s nelineárními materiálovými a geometrický​mi vlastnostmi a také do oblasti počít​ačového modelování dynamických vlastností pohonových soustav pásových vozidel s využitím výpočetního systému Adams. Další významnou část vědeckého zaměření odborné skupiny tvoří aplikovaná termomechanika, modelování termodynamických dějů, modelování námrazy na letadlech a proudění dvoufázové tekutiny, hoření a spalování v tepelných zařízeních.​

Skupina expertiz vojenské techniky aplikuje poznatky z materiálového výzkumu pokročilých materiálů, výzkumu z oblasti povrchového inženýrství, procesů únavového porušení součástí a hodnocení chemického složení, struktury a mechanických vlastností kovových a nekovových konstrukčních materiálů do podmínek AČR. Odborně je zaměřena do oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti materiálů a technologií speciální výroby s napojením na reálné potřeby AČR. Pro potřeby AČR jsou zpracovávány dílčí technické a expertní zprávy.