Zaměření fakulty

Fakulta je zaměřena zejména na vzdělávání, výchovu a přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky (AČR) podle požadavků Ministerstva obrany. Fakulta může vzdělávat také civilní studenty. Zahraniční studenti jsou vzděláváni na základě smluv uzavřených příslušnými státními orgány.

Hlavním posláním Fakulty vojenských technologií je šíření vzdělanosti, pěstování svobodného myšlení a nezávislého vědeckého bádání v oblasti vojenských technologií a dalších navazujících oblastech důležitých pro obranu České republiky a plnění jejích spojeneckých závazků. FVT je zaměřena zejména na vzdělávání, výchovu a přípravu vojenských profesionálů v technických studijních oborech pro potřeby Armády České republiky podle požadavků Ministerstva obrany. FVT vzdělává i civilní studenty pro potřeby státní správy a obranného průmyslu. Zahraniční studenti jsou školeni na základě smluv uzavřených příslušnými státními orgány.

Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost na FVT navazuje na dlouhodobou tradici a odráží vývojové trendy. Zahrnuje zejména vojensko-technické oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geodetické, kartografické, informatiku a související oblasti hraniční a interdisciplinární. Základní činností FVT je vzdělávání, které se uskutečňuje v akreditovaných studijních programech a v programech celoživotního vzdělávání.

Výzkum a vývoj se uskutečňuje v souladu se zákony a usneseními vlády České republiky pro oblast výzkumu a vývoje. V oblastech dlouhodobé orientace je zaměřen především na realizaci výzkumných záměrů FVT, specifického výzkumu, výzkumu organizovaného příslušnými orgány AČR, externích a interních projektů v rámci vyhlášených programů, dále na společné výzkumné projekty s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými pracovišti jiných armád a mezinárodních institucí a s dalšími partnery.

V souladu se zákonem o vysokých školách jsou základními pracovišti pro výchovně vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost jednotlivé fakultní katedry. Katedry jsou programového a oborového zaměření s prioritní orientací na rozvoj studijního programu a rozvoj vědy v oblasti vojenství v rámci FVT.

Fakulta vojenských technologií (dále jen FVT) vznikla dne 1. září 2003 splynutím Fakulty vojenskotechnické – druhů vojsk a Fakulty letectva a protivzdušné obrany Vojenské akademie v Brně a to na základě rozhodnutí ministra obrany ČR podle § 95 odst. 7 písm. b) Zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách. V následujícím roce na základě Zákona č. 214/2004 Sb. o zřízení Univerzity obrany se FVT stala jednou ze tří fakult nově vzniklé Univerzity obrany (dále jen UO) se sídlem v Brně, která zahájila činnost dnem 1. 9. 2004.

Hlavním posláním FVT v rámci UO je šíření vzdělanosti, pěstování svobodného myšlení a nezávislého vědeckého bádání v technicky a přírodovědně orientovaných oborech důležitých pro obranu a bezpečnost České republiky se zaměřením na oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geografické, meteorologické a informatiky a související oblasti hraniční a interdisciplinární.

V pedagogické oblasti se FVT zaměřuje především na vzdělávání, výchovu a přípravu vojenských profesionálů v akreditovaných technicko – manažerských studijních oborech pro potřeby Armády České republiky dle požadavků Ministerstva obrany (dále jen MO). FVT však může vzdělávat i civilní studenty pro potřeby státní správy a obranného průmyslu.

Vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti se na FVT zaměřují především na řešení technických aspektů zajišťování obrany a bezpečnosti státu a spolupráci s obraným průmyslem České republiky. Výzkum je realizován zejména ve výzkumných záměrech FVT, ve specifickém výzkumu, ve výzkumu organizovaném příslušnými orgány AČR, externími a interními projekty v rámci vyhlášených programů, dále ve společných výzkumných projektech s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými pracovišti jiných armád a mezinárodních institucí a s dalšími partnery.

Příprava vojenských profesionálů se uskutečňuje v souladu s příslušnými interními normativními akty, které jsou vydávány v působnosti Ministerstva obrany. Odborná část vojenské přípravy studentů vojáků – profesionálů se realizuje v aplikačních kurzech ve výcvikových zařízení AČR.

Fakulta vojenských technologií vytváří podmínky pro podporu harmonického rozvoje studentů, účastníků programů celoživotního vzdělávání a celé akademické obce fakulty zejména poskytováním informačního zabezpečení, zabezpečením přístupu ke knihovním a časopiseckým fondům, k elektronickým informacím a vydavatelskou činností. Fakulta poskytuje péči o tělesnou zdatnost zejména v tělovýchovné činnosti, organizované ve formě povinné (v rámci studijních programů), volitelné nebo dobrovolné a umožňuje účast studentů na dalších sportovních a kulturních aktivitách.