Katedra letectva

O katedře

Jak vypadá studium na naší katedře

Jak může vypadat Tvá budoucnost

Aktuálním je pětileté magisterské studium, které je určeno výhradně uchazečům o vojenské studium. V něm budou v rámci studijního programu Vojenské technologie – strojní katedrou připravováni specialisté v modulech:

Katedra letectva je součástí Fakulty vojenských technologií Univerzity Obrany v Brně. Její náplní je příprava specialistů leteckých odborností s vysokoškolským vzděláním. Leteckým odbornostem odpovídá struktura katedry, která je tvořena dvěma odbornými skupinami:

  • Skupinou letového provozu
  • Skupinou provozu letišť

Uchazeči o doktorské studium jsou školeni doktorských studijních programech Vojenské technologie – strojní nebo Vojenské technologie – elektrotechnické.

Katedra je schopna vlastními silami zabezpečit široké spektrum odborných předmětů studijního oboru.

V souladu s aktuálními potřebami Armády České republiky připravuje Katedra letectva samostatně nebo ve spolupráci s dalšími katedrami specializované kurzy, např. Kurz palubních střelců, Kurz navigátorů, Kurz operátorů bezpilotních prostředků, nebo Kurz Facility Management letecké techniky.

V oblasti vědy a výzkumu je činnost Katedry letectva zaměřena na využití simulačních technologií při přípravě studentů leteckých specializací a rozvoji dílčích součástí systému řízení letového provozu. Katedra dlouhodobě spolupracuje s leteckým průmyslem, výzkumnými pracovišti a s civilními vysokými školami (ČVUT Praha, VUT Brno, TU Pardubice) včetně zahraničních při řešení vědeckých úkolů s leteckou problematikou. Současně se podílí na řešení úkolů GAČR a grantových úkolů AČR. Pracovníci katedry zpracovávají odborné expertízy při objasňování leteckých nehod. Pedagogičtí pracovníci katedry se pravidelně účastní v komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací.