Katedra vojenské geografie a meteorologie

Výuka

Výuka na katedře vojenské geografie a meteorologie

Výuka na katedře je v souladu s NV č. 275/2016 Sb. zaměřena zejména do oblasti vzdělávání Vědy o Zemi se zaměřením na základní tematické okruhy:

 • Dálkový průzkum Země a fotogrammetrie;
 • Fyzická geografie;
 • Geodézie;
 • Geoinformatika;
 • Hydrologie;
 • Kartografie;
 • Meteorologie a klimatologie;
 • Sociální a ekonomická geografie; a aplikace jednotlivých geovědních disciplín do oblasti Bezpečnostních oborů, zejména v základních tematických okruzích:
 • Bezpečnotní hrozby vojenského a nevojenského charakteru;
 • Vedení operací vojenského a nevojenského charakteru;
 • Aplikovaná informatika pro bezpečnostní sbory.

Geografická část realizované výuky je proto zaměřena na získávání, zpracování a analýzu prostorových dat a geografických informací. Studenti získávají znalosti a dovednosti v oblastech geodetických metod měření, využití globálních navigačních satelitních systémů, fotogrammetrických metod zpracování dat, metod dálkového průzkumu Země, kartografie, mapování a polygrafie. Zásadní část výuky je orientována do oblasti geoinformatiky s důrazem na tvorbu geoprostorových databází, jejich správu a zejména analýzu dat jako součást předmětů zkoumání vojenské geografie jako vědní disciplíny.

V oblasti meteorologie je výuka zaměřena na měření a pozorování meteorologických prvků a jevů, pochopení základních termodynamických procesů v atmosféře, fyziky atmosféry, analýzy synoptické situace, využívání numerických modelů předpovědi počasí a formulování vlastních předpovědí počasí. Získané znalosti a dovednosti jsou dále rozvíjeny v oblasti hydrologie, klimatologie a zejména letecké meteorologie jako významné součásti v oblasti podpory letectva.

Výuka je ve všech předmětech významně orientována do praktické části a velmi často se studenti účastní zaměstnání v terénu. V průběhu studia jsou do výuky zařazeny exkurze, odborné praxe a stáže u geografické a hydrometeorologické služby AČR.