Projekt Inovace studijního programu Vojenské technologie

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky v rámci studijního programu Vojenské technologie na fakultě vojenských technologií Univerzity obrany (FVT UO) a zvýšení počtu civilních, respektive zahraničních studentů ve tomto studijním programu. Cíle bude dosaženo komplexní inovací studijního programu a propagací možností studia v tomto studijním programu mezi středoškolskou mládeží.

Inovace bude reagovat na dosažený stav vývoje v oblasti vojenských a bezpečnostních technologií, aktuální potřeby státu v oblasti obrany a bezpečnosti a potřeby průmyslových podniků z tohoto oboru. Jeho partnerem je proto Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

 

Klíčové aktivity projektu

Tvorba nových a inovace stávajících kurzů.

Komplexní inovace a vytvoření zcela nových kurzů, využitelných ve stávajících studijních programech FVT UO, které přesahují rámec studijního programu, pro zvýšení možnosti mezioborových studií se zvláštním zřetelem na technologie pro ochranu majetku, osob a informací.

 

Rozšiřování výuky odborných kurzů v angličtině.

Zabezpečení studijních materiálů a programového vybavení v anglickém jazyce zejména cestou tvorby původních materiálů v něm. Doplnění nákupem studijní literatury pro studenty z vydavatelství v anglicky mluvících zemích. Návazná tvorba software pro výuku prostřednictvím e-learningu a s využitím elektronických příruček. Důsledná jazyková korekce vytvořené literatury.

 

Modernizace didaktických metod a inovace studijní literatury, pomůcek a laboratorního vybavení.

Reakce na zastaralost laboratoří na FVT UO, metod výuky v nich a omezené využívání moderních didaktických metod a s nimi souvisejících technických pomůcek. Vytvoření simulačních systémů pro podporu výuky, zavedení moderních systémů výuky, zvyšujících její interaktivnost, názornost a elektronizaci, sestavení koncepčně zcela nových laboratorních úloh.

 

Rámec a financování projektu

Projekt je realizován v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) za pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), zaměřeného na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Celková výše dotace je 13 575 244 Kč.

 

Období realizace

1. června 2009 až 29. února 2012, tj. 33 měsíců.

 

 

Zapojte se do prvního projektu,
který s pomocí ESF rozvíjí vzdělávání na UO.

Kontakt: zdenek.vintr@unob.cz

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.