Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace

Věda

Vývojové trendy v oblasti komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace jsou obecně úzce spojeny s vývojovými trendy v oblasti elektroniky a elektronických součástek, tedy platí zde stejná obecná východiska: miniaturizace aplikací, snížení jejich energetické náročnosti, vyšší míra integrace, zvýšení rychlosti komerční dostupnosti.

Pracovníci katedry se podílejí na řešení řady vědeckovýzkumných úkolů a grantových projektů z oblasti radiolokace, radiotechnických průzkumných systémů, komunikačních technologií a elektronického boje. Provádějí expertní a oponentskou činnost ve prospěch rezortu obrany i mimo tento rezort. Příslušníci katedry také pracují ve prospěch výboru NATO pro oblast systému řízení a velení vzdušných sil, zapojují se do činnosti pracovních týmů RTA NATO v oblasti elektronického průzkumu a elektronického boje.

Na katedře v oblasti elektromagnetického boje dlouhodobě probíhá výzkum elektromagnetických zbraní pracujících v pásmu rádiových vln a mikrovln (Directed Energy Weapons Microwave – DEWM). Ve spolupráci s dalšími pracovišti v působnosti rezortu obrany byla ověřena řada technologií použitelných v této kategorii zbraní. Dále je zkoumána problematika bojového použití DEWM a způsoby ochrany elektronických zařízení proti jejich účinkům.

V oblasti komunikačních technologií pracovníci katedry zaměřují svoji vědeckou a výzkumnou činnost na problematiku analýzy a rozpoznávání rádiových signálů, kryptografické ochrany komunikačních systémů, implementace nových aplikací internetové telefonie, moderních trendů v satelitních komunikacích, dálkového ovládání bezpilotních prostředků, programování a ovládání softwarově definovaného rádia. Příslušníci katedry působí jako členové odborných komisí posuzujících možnosti zavádění nových komunikačních technologií do prostředků AČR. Dále se vyjadřují k problematice komunikačních a informačních technologií i pro potřeby jiných resortů a institucí ČR.

Členové katedry působí v expertních týmech AČR (členství v resortní pracovní skupině k projektu „ELECTRONIC WARFARE CAPABILITY AND INTEROPERABILITY PROGRAMME FOR FUTURE JOINT INTELLIGENCE, SURVEILLANCE AND RECONNAISSANCE (JISR) COOPERATION“ v rámci aktivity PESCO, expertní tým pro posouzení technických parametrů RL MADR, expertní tým pro posouzení technických parametrů PLK SHORAD).

Plk. gšt. doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D. byl předsedajícím na prestižní konferenci International Radar Symposium IRS 2017, která se konala 28. – 30. 6. 2017 v Praze. Na konferenci se setkalo 330 vědců, inženýrů a mezinárodních odborníků z 35 zemí světa, kteří diskutovali nové myšlenky, nejnovější vědecké výsledky, budoucí vývoj a moderní aplikace v oblasti radiolokačních technologiích. Konference se také zúčastnilo 15 vystavovatelů, kteří prezentovali své excelentní výsledky. Plk. Veselý předsedal sekci Military Applications 3.
 

Souhrn nejvýznamnějších projektů, na kterých příslušníci katedry v posledních letech pracovali

2006 – 2008

DIGIPR – Digitální širokopásmový přijímač pro digitální zpracování signálu radiotechnických zdrojů

Anotace

Členové katedry spolupracovali s VTÚ Brno. Cílem projektu byl vývoj digitálního přijímače radiotechnických signálů.

2011 – 2012

Použití aktivních a pasivních průzkumných senzorů v podmínkách působení elektromagnetických zbraní

Anotace

Předmětem bylo posouzení možností použití aktivních a pasivních průzkumných senzorů v podmínkách působení elektromagnetických zbraní. Projekt byl rozdělen do třech dílčích úkolů.  První úkol s názvem „Možnost autentizace v relaci člověk-stroj“ byl zaměřen především do oblasti identifikace zájmových objektů. Druhá část projektu s názvem „Externí zobrazovací a ovládací jednotka radiolokačního senzoru“ a třetí část projektu „Diagnostika výkonových mikrovlnných generátorů“ byly zaměřeny na oblast elektromagnetických zbraní a generování mikrovln o velmi vysokém výkonu. Tyto dílčí úkoly jsou v souladu s dlouhodobou koncepcí zaměření vědecké a výzkumné práce katedry do problematiky činnosti aktivních a pasivních průzkumných senzorů v podmínkách moderního (intenzivního) EB.

2011 – 2015

Rozvoj prostředí NEC se zaměřením na sofistikované průzkumné senzory kooperující s netradičními prostředky působení na protivníka.

Anotace

Projekt se zabýval zvyšováním efektivnosti prostředí NEC rozvojem sofistikovaných aktivních a pasivních průzkumných senzorů (obecně senzorů elektronického boje – EB) kooperujících s netradičními prostředky působení na protivníka, zejména zbraní se směrovanou energií, které generují výkonové elektromagnetické impulsy.

2012 – 2013

Použití aktivních a pasivních průzkumných senzorů v podmínkách působení elektromagnetických zbraní

Anotace

První část projektu se zaměřovala na zvyšování schopností elektronické inteligence a systémů EB v AČR a na implementaci pasivních senzorů na vzdušnou platformu. Druhá část projektu byla zaměřena do oblasti návrhu a realizace RL senzoru pro digitalizované bojiště a jeho připojení, ovládání a zobrazení informace na velkoplošném mobilním panelu (podle dostupnosti se segmentovým nebo maticovým zobrazením). Poslední část projektu se zabývala diagnostikou výkonových generátorů a byla zaměřena do oblasti elektromagnetických zbraní a generování mikrovln o velmi vysokém výkonu.

2012 – 2014

Výzkum a vývoj technologií pro radiolokační mapovací a navigační systémy

Anotace

Členové katedry byli v řešitelském týmu s ČVUT a s OPROX, a.s. projektu TAČR. Jednalo se o vývoj radiolokátoru se syntetickou aperturou pro mapování terénu. Výsledkem byl technologický demonstrátor.

2013 – 2014

Použití aktivních a pasivních průzkumných senzorů v podmínkách působení elektromagnetických zbraní

Anotace

Projekt byl zaměřen na implementaci pasivních senzorů na vzdušnou platformu. Věnoval se oblastí analýzy signálů mezi stanicí a prostředkem (raketou) komplexu Kub pro zajištění vyhledávání a sledování cílů, ale i součinností palebných zařízení včetně rakety při obsluze (působení) cíle. Další část práce se zaměřovala na nalezení vhodného materiálu pro detekci výkonového elektromagnetického záření a jeho implementaci při diagnostice výkonových mikrovlnných generátorů.

2016 – 2018

METLOK – Výzkum nových metod zjišťování a zaměřování nekooperujících cílů v radiotechnickém průzkumu

Anotace

Členové katedry spolupracovali se společností ERA, a.s. Cílem projektu byl návrh a implementace pokročilých algoritmů zpracování signálu v PET systémech.

2016 – 2020

 Výzkum senzorických a řídicích systémů pro získání informační převahy na válčišti

„PROKVES“

Anotace

Předmětem řešeného projektu je výzkum v oblasti vojenských senzorických a řídicích systémů zaměřený zejména do oblastí:

  • pokročilých metod detekce a působení proti standardním i nestandardním vzdušným hrozbám,
  • prostředků a metod elektromagnetického působení, ochrany a koexistence průzkumných senzorů,
  • způsobů implementace moderních technologií do leteckých senzorických a řídicích systémů.

Dalším významným úkolem je vytvoření znalostní i laboratorní platformy (expertního pracoviště) pro zabezpečení dalšího rozvoje schopností AČR jak v oblasti sběru informací, jejich analýzy a distribuci v reálném čase, tak i v oblasti integrované architektury senzorů a prostředků působení na protivníka k dosažení požadovaných účinků, včetně neletálních.

2017 – 2018

Aplikace moderních metod detekce a lokalizace zdrojů signálů a jejich rušení

Anotace

Cílem řešení projektu byl jak návrh metod určování polohy cílů s nízkou pravděpodobností zachycení (s částečnou hardwarovou realizací) a rozbor vlastností signálů těchto cílů, tak i posouzení možností elektronického působení (rušení, klamání) na radiotechnické cíle, resp. využití získaných informací pro jiné (nestandardní) účely.

2018 – 2019

Moderní metody organizace řízení průzkumu, zaměřování a rušení v kmitočtovém pásmu S

Anotace

Cílem řešení projektu byl jak návrh metod určování polohy a směrů na cíl s nízkou pravděpodobností zachycení (s částečnou hardwarovou realizací) a rozbor vlastností signálů těchto cílů, tak i posouzení možností elektronického působení (rušení, klamání) na radiotechnické cíle, resp. využití získaných informací pro jiné (nestandardní) účely.

2019

Montáž a oživení prototypu výkonové mikrovlnné elektronky pracující s virtuální katodou (vircator).

Anotace

Cílem byla kompletace a oživení sestavy anténa-vircator-napájecí impulsní zdroj. Optimalizace parametrů elektronového svazku ve vircatoru z hlediska maximalizace generovaného mikrovlnného výkonu.

2019 – 2020

Moderní metody analýzy signálů v bezdrátových komunikacích

Anotace

Cílem řešení projektu je rozbor vlastností, ověření a testování funkčnosti vhodných metod analýzy signálů pro monitoring bezdrátových komunikací a návrh pracoviště pro analýzu a monitoring bezdrátových komunikací.

2020-2021

Moderní anténní soustavy a metody jejich řízení

Anotace

Cílem řešení projektu je analýza a rozbor vlastností, ověření a testování funkčnosti vhodných anténních soustav a jejich způsobů řízení pro monitoring bezdrátových komunikací, rádiového zaměření mobilních komunikačních prostředků a radiolokaci.