Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace

Výuka

Bakalářské studium

Katedra zabezpečuje i část výuky v multioborovém studijním programu Technologie pro obranu a bezpečnost, ve dvou studijních oborech Technologie pro ochranu osob a majetku a Komunikační a informační technologie. Tento studijní program je ukončen získáním titulu Bakalář. Tento typ studia je možné absolvovat pouze v prezenční formě.

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium je realizováno v dvouletém studijním programu Vojenské technologie, v oboru Radiolokace. Jeho struktura je členěna na části teoretického a aplikovaného základu a na část oborových předmětů. Studium v tomto studijním programu je ukončeno získáním titulu Inženýr. Tento typ studia je možné absolvovat pouze v kombinované formě. Dále se katedra podílí na výuce ve studijním programu Technologie pro obranu a bezpečnost ve dvou oborech Technologie pro ochranu majetku a osob a Komunikační a informační technologie. Tento studijní program je opět zakončen titulem Inženýr a je možné jej studovat pouze v prezenční formě.

Magisterské studium

Magisterské studium je realizováno v souvislém pětiletém studijním programu Vojenské technologie, který obsahuje studijní modul Radiolokace a elektronický boj. Výuka v tomto studijním programu je rozdělena do tří částí. První částí je teoretický základ, kam patří předměty jako matematika, fyzika. Na tento blok studia navazuje aplikovaný základ, kde se studenti zabývají problematikou elektrotechniky, elektroniky, elektronických součástek a měření elektrických i neelektrických veličin. Na závěr studia pak následuje skupina oborových předmětů, které profilují vlastní obor. Mezi tyto předměty patří např. teorie radiolokace, mikrovlnné antény a radiolokační signály. Tyto oborové předměty jsou vyučovány silami katedry v našich učebnách a laboratořích. Studium v tomto studijním programu je určeno výhradně pro studenty vojáky a je ukončeno získáním titulu Inženýr. Tento typ studia je možné absolvovat pouze v prezenční formě.

Doktorské studium

Katedra se také podílí na doktorském studijním programu Vojenské technologie ve studijním oboru Elektronické systémy a zařízení a studijním oboru Komunikační a informační technologie. Studium je možné realizovat v prezenční nebo kombinované formě, se standardní dobou studia tři roky. Studium je ukončeno získáním vědeckého titulu Ph.D.

Katedra se dále podílí na výuce v rámci projektu ERASMUS+, kde zabezpečuje výuku v předmětech Signals and Systems a Data and Communication Network.

Dále se katedra podílela či podílí na výuce v odborných kurzech pro příslušníky AČR, MO a pro příslušníky zahraničních armád a institucí.

Kurzy pro AČR

Příprava vojenského leteckého pozemního technického personálu PSS ke splnění požadavků odborné způsobilosti

Tento kurz je určen pro pozemní technický personál pasivních sledovacích systémů a slouží k zabezpečení přípravy tohoto personálu z hlediska jeho certifikace pro výkon služby.

Nové směry rozvoje v radiolokaci a jejich aplikace v moderních RLS

Jde o pravidelný každoroční kurz, který je určen pro odborníky z oboru radiolokace. Cílem kurzu je seznámení účastníků s technologickými novinkami v radiolokaci.

Nové trendy a technologie v PSS a systémech EB, možnosti jejich bojového použití v podmínkách soudobého EB

Jde o pravidelný každoroční kurz, který je určen pro odborníky z oblasti pasivních sledovacích systémů a elektronického boje.

Kurz elektronického boje pro pozemní síly

Jedná se o kurz určený pro příslušníky štábů jednotek pozemních sil s cílem seznámení se se základními pojmy z oblasti elektronického boje.

Kurz instruktorů EB

Je to nově vzniklý kurz, který je určen pro tzv. instruktory elektronického boje, kteří se budou podílet na výcviku a přípravě personálu jednotek elektronického boje. Je součástí vznikajícího uceleného systému přípravy specialistů elektronického boje.

Kurz strukturovaná kabeláž

Kurz IP telefonie

Kurz digitální přenosové systémy

Kurz rádiového průzkumu

Kurzy pro zahraniční zájemce

Jedná se o účelové kurzy pro příslušníky ozbrojených sil cizích států v oblasti pasivních systémů. Konkrétně byly již realizovány kurzy pro Lotyšsko, Malajsii a Spojené arabské emiráty.