Katedra vojenské robotiky

Věda

Obsah stránky

Tvůrčí činnost katedry
Expertní a podpůrná činnost
Oblast činnosti
Přehled řešených projektů
Přehled Uzavřených projektů

Slovo úvodem

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na řešení úkolů souvisejících s vývojem, modernizací a použitím technických a programových částí RAS a využití umělé inteligence ve prospěch MO/AČR. Katedra se soustřeďuje na monitoring trendů rozvoje, sběr a analýzu informací o RAS a jejích technologiích. Katedra provádí výzkum s prioritním cílem získat nové poznatky a schopnosti ve vědní oblasti kybernetika a podoblasti robotika. Zaměření vědy a výzkumu je orientováno na rozvoj kybernetizace a robotizace, zejména bezosádkových pozemních prostředků (UGV) i vzdušných prostředků, a jejich kooperaci, rozvoj schopností eliminace kybernetických a robotických prostředků protivníka. Ve spolupráci s civilními firmami se podílí na vývoji nových UGV. Katedra se podílí na zkoumání matematických metod, algoritmů, v oblastech  zpracování senzorické informace, strojového učení, zpracování optického obrazu, teorie matematické optimalizace procesů, paralelizace výpočtů. Dále řeší použití RAS v operačním prostředí, zkoumá možnosti algoritmizace/paralelizace a výpočetní zpracování klíčových procesů, rozvoj metod umělé inteligence aplikovatelných pro efektivní řízení robotizovaných systémů v budoucím operačním prostředí, etické stránky použití RAS, využití RAS ke zvýšení schopností vojáka 21. století.

Tvůrčí činnost katedry

Katedra řeší převážně technické aspekty robotických a autonomních systémů a umělé inteligence ve prospěch MO/AČR. Katedra provádí výzkum s prioritním cílem získat nové poznatky a schopnosti ve vědní oblasti kybernetika a podoblasti robotika. Katedra provádí výzkum v souladu s nastavenými cíli modernizace AČR do roku 2025 (2035). Výzkum respektuje strategické dokumenty k vědě a obraně a prioritám AČR. Katedra soustavně monitoruje trendy rozvoje robotických a autonomních technologií s cílem zabezpečit technologickou převahu nad možným protivníkem. Na základě výsledků upřednostňuje zejména oblasti, které mohou vést k budoucím technologickým hrozbám. Zaměření vědy a výzkumu:

 • Obecně. Trendy rozvoje robotických a autonomních technologií s cílem zabezpečit technologickou převahu nad možným protivníkem. Rozvoj kybernetizace a robotizace, zejména bezosádkových vzdušných a pozemních prostředků a jejich kooperace, a dále rozvoj schopnosti eliminace kybernetických a robotických prostředků protivníka.
 • Technická oblast. Zkoumání technologické stránky konstrukce vojenských robotizovaných systémů a její operační aspekty, výzkum matematických metod, algoritmů, v oblastech  zpracování (senzorické) informace, strojového učení, teorie matematické optimalizace procesů, paralelizace výpočtů, problematika vysokorychlostních dějů, HMI, aplikace pokročilých robotizovaných systémů v operačním prostředí.
 • Operační. (kooperace s FVL a CBVSS-VŠ) Výzkum optimalizace použití robotizovaných systémů v operačním prostředí, zkoumání možnosti algoritmizace/paralelizace a výpočetní zpracování klíčových procesů, rozvoj metod UI aplikovatelných pro efektivní řízení robotizovaných systémů v budoucím operačním prostředí, etické stránky použití RAS, využití RAS ke zvýšení schopností vojáka 21. století.

Expertní a podpůrná činnost

Z hlediska expertní činnosti katedra soustavně monitoruje, sbírá a analyzuje dokumenty o robotických a autonomních systémech a jejích technologiích v AČR a aliančních státech s cílem okamžitého poskytnutí informací o současných vojenských technologiích pro nadřízené složky nebo složky AČR a podporu rozhodování při realizaci modernizačních projektů AČR. Podílí se na návrzích koncepcí rozvoje, doporučení, strategií a vizí v oblasti robotických a autonomních systémů. Katedra poskytuje informační, laboratorní a expertní základnu pro modernizační potřeby útvarů AČR.
Hlavní činností je získávání, analýza a rozvíjení teoreticko-aplikačních poznatků a schopností, sledování technologických trendů z oblasti systémů a subsystémů autonomních/ poloautonomních/teleoperovaných robotů, konstrukcí autonomních robotických systémů, integrovaných automatizovaných zbraňových systémů (systémy řízení palby, naváděcí a řídicí systémy), podpůrných autonomních systémů. Především se jedná o pozemní a vzdušné systémů AxS, AxV, UxS a UxV. Katedra se především zabývá vědecko-výzkumnou, vzdělávací a expertní činností v zájmových oblastech: senzory – získávání a zpracování informace, pohony, aktuátory, napájecí subsystémy, komunikační subsystémy, řídicí systémy, systémy řízení palby, řídicí a naváděcí systémy, automatizované systémy řízení. Problematika lokalizace, plánování a navigace pohybu AxV/UxV. Předmětem zájmu a cíl poznávání K211 je:

Oblasti činnosti

Oblasti, ve kterých K-211 komplexně rozvíjí svou činnost a naplňuje požadavky MO, jsou:
 • Bezpečnost a obrana: Analýza technologického rozvoje
 • Plánování obrany státu: Vyzbrojování,Modelování a simulace
 • Výstavba a rozvoj OS ČR: Technologický výzkum a vývoj, Požadavky na personál OS ČR, Požadavky na vojenskou techniku, výzbroj a výstroj
 • Použití OS ČR: Podpora a zabezpečení v operacích, Ochrana vojsk v operacích
Rozvoj autonomních a robotických systémů v oblasti podpory vzdušných a pozemních sil.

Přehled řešených projektů​

Řešené projekty

Vojenské autonomní a robotické prostředky

Anotace:

Záměr je zaměřen na je rozvoj poznání v oblasti konstrukce a operačního použití vojenských autonomních a robotických prostředků (VARoPs). Záměr je realizován napříč fakultou a Katedra bojových a speciálních vozidel při jeho realizaci sehrává klíčovou roli v oblasti pozemních VARoPs.

Typ projektu: dílčí záměr rozvoje organizace

Doba realizace záměru (od-do):  2021 až 2026

Odpovědný řešitel:               mjr. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.

Cíle DZRO:

 1. Získat nové poznatky a zkušenosti pro predikci vývoje operačního prostředí z hlediska VARoPs
 2. Rozvoj znalostí a zkušeností v oblasti použití VARoPs
 3. Získat nové poznatky a rozvoj znalostí v oblasti technologického rozvoje VARoPs

Katedra vojenské robotiky se podílí zejména na realizaci:

  • výzkum a vývoj ;
  • výzkum v oblastech;
  • modelování chování ;
   výzkum provozních vlastností, zkoumání optimálních procesů provozu;
  • výzkum provozních vlastností autonomních prostředků;
  • výzkum a využití informací a dat z provozu VARoPs .6

Autonomní prostředek pro provádění pyrotechnického průzkumu v extrémně nebezpečných oblastech

Anotace:

Cílem projektu  . . . . . .

Typ projektu: Ministerstvo vnitra

Doba realizace záměru (od-do):  2022 až 2024

Odpovědný řešitel:  VOP CZ, s.p.

Odpovědný řešitel za UO: plk. gšt. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D.

Chytrý systém pro nositelné ochranné pomůcky umožňující dohled a plánování policejních a armádních zásahů

Anotace:

Cílem projektu je vytvoření modulárního monitorovacího a rozhodovacího systému pro integraci do širokého spektra typů ochranných pomůcek jednotlivce. Telemetrický systém využívající uživatelsky optimalizované senzory prostředí a medicínských dat umožní rychlý záznam a hodnocení dat během zásahů v extrémních situacích. Systém s implementovanými expertními metodami zajistí nejen dohled nad zdravotním stavem subjektu, ale v reálném čase umožní odhad intenzity a způsobu nutné zdravotní pomoci, odhad typu ohrožující situace, mezi které patří typ útoku, charakteristika zbraně, intenzita útoku či jiných změn v nebezpečném prostředí. Systém umožní zlepšení logistického a organizačního zabezpečení jednotky během plánování zásahů, což povede ke zlepšení záchrany a snížení ohrožení.

Typ projektu: Ministerstvo vnitra

Doba realizace záměru (od-do):  2023 až 2026

Odpovědný řešitel: ČVUT

Odpovědný řešitel za UO: mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.

 

Using Simulation to train AI for Automated Scene Understanding

Anotace:

Allow NATO to utilize high end AI models where insufficient
representative training data is available

Typ projektu: NATO

Doba realizace záměru (od-do):  2023 až 2024

Odpovědný řešitel: mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.

Přehled vyřešených projektů

Autonomní pozemní vozidlo pro nouzové zásobování a logistiku

Anotace:

Projekt řeší problematiku zásobování odříznutých oblastí v krizových situacích (pandemie, přírodní či průmyslová katastrofa aj.). V těchto krizových situacích je v současné době nutné využívat pro logistické úkony zejména lidský faktor, který je mnohdy v přímém ohrožení života. Stroje, resp. vozidla, která by byla schopna výrazně snížit riziko pro člověka v těchto situacích, však nejsou v současné době dostatečně technologicky vyspělá.

Typ projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kód projektu: EG20_321/0025219

Doba realizace záměru (od-do): 5/2022 – 5/2023

Odpovědný řešitel: VOP CZ, s.p.

Odpovědný řešitel za UO: plk. gšt. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D.

Výzkum senzorických a řídicích systémů pro získání informační převahy na válčišti „PROKVES“

(PRO Kateder Vojenských Elektrotechnických Systémů)

Anotace:

Řešený projekt je orientován na výzkum v oblasti vojenských senzorických a řídicích systémů. Práce a výsledky budou směřovány k zabezpečení dalšího rozvoje schopností AČR jak v oblasti sběru informací, jejich analýzy a distribuce v reálném čase, tak i v oblasti integrované architektury senzorů a prostředků působení. Výzkum bude zaměřen zejména na vlastní systémy schopné působit na prostředky protivníka tak, aby bylo dosaženo požadovaných účinků jejich eliminace, včetně neletálních.

Typ projektu: dílčí záměr rozvoje organizace

Doba realizace záměru (od-do):  2016 až 2020

Odpovědný řešitel:               Doc. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D.

Cíle projektu

Cílem řešeného projektu je získáni nových informací, znalostí a schopností ve prospěch zejména Armády ČR, rezortu MO a bezpečnostního systém státu. Cíle bude dosaženo realizací výzkumu na katedrách Fakulty vojenských technologií s vojenskou elektrotechnickou orientací v oblasti vojenských senzorických a řídicích systémů. Cíl bude realizován ve třech dílčích oblastech zaměřených zejména do:

 1. pokročilých metod detekce a působení proti standardním i nestandardním vzdušným hrozbám,
 2. prostředků a metod elektromagnetického působení, ochrany a koexistence průzkumných senzorů,
 3. způsobů implementace moderních technologií do leteckých senzorických a řídicích systémů.

Military Uses of Artificial Intelligence, Automation, and Robotics (AA&R)

Anotace:

Typ projektu: MCDC

Doba realizace záměru (od-do):  2018 až 2020

Odpovědný řešitel:               mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.

SCI Active  Fostering and Managing  the Autonomy Portfolio

Anotace: Typ projektu: NATO STO Doba realizace záměru (od-do):  2019 až 2020 Odpovědný řešitel:               mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.

Přehled řešených projektů​