Katedra elektrotechniky

Pro zájemce o studium

Studium jakéhokoliv elektrotechnického oboru a některých dalších na Fakultě vojenských technologií automaticky znamená, že již od prvního semestru budete navštěvovat některé z předmětů katedry Elektrotechniky (K217). Posloupnost průchodu studenta danými předměty, jakož i detailnější informace o každém předmětu lze pro bakalářskou i magisterskou formu studia vysledovat z tabulek. Absolvováním daných předmětů získáte základní vysokoškolské vzdělání, potřebné ke studiu vaší specializace.

Můžete si rovněž prohlédnout laboratoře, v nichž probíhá praktická výuka.

Doporučujeme nahlédnout do sekce pro studenty, kde naleznete další informační zdroje k studiu předmětů katedry, jakož i stránky učitelů předmětů.

Pomineme-li nezanedbatelné ekonomické výhody studia na Univerzitě Obrany, rádi bychom zdůraznili další výhodu studia na UO v porovnání s civilními školami:

Výuka probíhá v relativně malých studijních skupinách. Individuální přístup vyučujících k studentům ocení především ti z vás, jejichž cílem je získání co nejkvalitnějšího vzdělání v oboru.

Pro srovnání – v přednáškových skupinách základních předmětů bakalářského studia, jako jsou Základy elektrotechniky, Součástky v elektrotechnice nebo Elektronické obvody, studují zhruba 1-3 desítky studentů. Na elektrotechnických fakultách civilních škol se jedná o stovky studentů. Numerická a laboratorní cvičení probíhají na K217 v skupinkách po několika studentech. Takovýto styl výuky není na veřejnoprávních vysokých školách technického směru možný.

Vybrané předměty katedry jsou vyučovány zajímavými metodami, které jsou však realizovatelné jen v malých skupinách studentů. V numerických cvičeních studenti navrhnou určitý obvod, pak výsledky návrhu odsimulují na počítači s využitím profesionálních programů, a nakonec zkonstruují funkční vzorek a provedou měření. Takhle postavený systém laboratorních úloh je pro studenty atraktivní a vede k důkladnějšímu porozumění látky, přičemž student získá i potřebné praktické zkušenosti. 

Na katedře působí vysoce kvalifikovaní vědeckopedagogičtí pracovníci. Kromě výuky se aktivně věnují vědecké práci v oborech, které budete studovat. Někteří z nich jsou autory knih, podle kterých se učí studenti na dalších vysokých školách. Jsou autory speciálních vyučovacích postupů s využíváním hybridních forem výuky (kombinace přednášek, řešených příkladů, praktických návrhů, počítačové simulace a měření). Vyvíjejí počítačové programy elektrotechnického CADu, s nimiž budete pracovat. Absolvujete-li jejich předměty a rozhodnete se využít dalších příležitostí, například možnosti řešit zajímavé technické projekty formou studentských vědeckých sil, získáte solidní základy pro další studium.
 

Na druhou stranu je třeba říci, že s právem studenta využívat popsané výhody studia jsou spojeny i jeho určité povinnosti, které jsou rámcově vymezeny Studijním a zkušebním řádem a pro každý předmět jsou řádně specifikovány v dokumentaci předmětu. S těmito „pravidly hry“ je student seznámen v okamžiku zahájení výuky. Pro ilustraci se podívejte na detailní kartu předmětu Elektronické obvody. Student zde nalezne jednoznačná pravidla, která musí dodržet, aby na konci semestru získal zápočet, rozpis přednášek a cvičení, detailní přehled látky, seznam studijní literatury včetně elektronických textů a software ke stažení, laboratorní návody apod. Na stránkách učitele předmětu může nalézt další detaily, například ukázku možné formy písemné zkoušky, řešení testů, které studenti absolvovali loňský rok, atd.