Katedra protivzdušné obrany

Vojenské technologie – elektrotechnické
Technologie protivzdušné obrany

Délka studia: 5 let

Kvalifikace: Vysokoškolská

Titul: Inženýr (Ing.)

Studijní program je účelově konstruován ve prospěch Ministerstva obrany (MO) a Armády České republiky (AČR). Jedná se o profesní studijní program zaměřený na přípravu budoucích vojenských profesionálů a ve své struktuře zohledňuje požadavky na důstojníka AČR. Zásady tvorby systemizovaných míst a řízení kariér v rámci AČR neodpovídají způsobu vzdělávání ve strukturovaných studijních programech, proto AČR požaduje připravovat a vzdělávat budoucí důstojníky v nestrukturovaném souvislém pětiletém magisterském studijním programu, který zajistí jejich komplexní přípravu a optimální získání všech požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí. V souladu s koncepčními materiály resortu MO naplňuje vzdělávání v uceleném pětiletém magisterském studijním programu potřeby a požadavky na přípravu vojáků z povolání. Vzdělávání vojenských profesionálů je i s ohledem na budoucí profesi velmi specifické, kdy mimo tradičních vysokoškolských předmětů zahrnuje v průběhu celého studia také vojenský výcvik, praktické stáže, výuku cizích jazyků, obecnou a speciální tělesnou přípravu. Studijní program je realizován v úzké spolupráci s útvary a zařízeními AČR, na výuce se podílejí odborníci z praxe – zkušení vojáci z povolání, kteří jsou dočasně zařazováni na místa lektorů UO a z důvodu přenášení poznatků z praxe dochází k jejich pravidelné obměně z řad příslušníků AČR, popř. jiných součástí MO. Studium v tomto studijním programu je zaměřeno do oblasti konstrukce, provozu a logistického zabezpečení vojenské techniky AČR. Znalosti a dovednosti jsou u studentů formovány jak v rovině obecné, tak i aplikované do oblasti používání a řízení provozu vojenské techniky. Studijní program poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné pro působení jak na technických, tak i velitelských pozicích u útvarů a zařízení AČR. Pro přípravu studentů ve služebním poměru vojáka z povolání, budoucích důstojníků AČR, studijní program zahrnuje i prostor pro rozvoj vojensko-profesních znalostí a dovedností, které vytváří předpoklady pro úspěšné zahájení kariéry důstojníka AČR na základních až středních stupních velení a řízení. Tomuto cíli je uzpůsobeno prolínání teoretické výuky v rámci jednotlivých semestrů studia s bloky intenzivní praktické výuky, které zahrnují i praktický vojenský výcvik a stáže u útvarů a zařízení AČR, popř. stáže v zahraničí. Studijní program je z těchto důvodů koncipován pouze jako prezenční. Předpokládaný počet studentů v každém ročníku studia, vycházející z požadavku MO ČR, bude přibližně 270, což umožňuje přistupovat k jednotlivým studentům individuálně, a to jak v rámci teoreticky zaměřené výuky, tak i v průběhu intenzivních bloků praktické výuky.

Profil absolventa

 

Specializace: Technologie protivzdušné obrany

 • Odborné specifické znalosti, absolvent zná: 
 • Strukturu rozhodovacího procesu, pravidla pro zpracování časových a materiálových kalkulací, strukturu odborných nařízení a rozkazů, postupy pro řízení boje, strukturu vševojskových bojových hlášení. 
 • Zásady plánování, řízení a způsoby plnění úkolů v (mezinárodních) operacích jednotek pozemní PVO. 
 • Zásady zajištění obrany ČR ozbrojenými silami, zkratkami a hlášeními v systému NATO při vedení boje. 
 • Strukturu systémů ASVŘP pozemní PVO a základní využití radiolokace. 
 • Systém vedení boje prostředků pozemní PVO a vedení vzdušné situace. 
 • Organizaci jednotek PLRV do stupně oddíl, jejich materiální vybavení, možnosti a zásady jejich použití v bojových i nebojových operacích.
 • Klasifikaci prostředků pozemní PVO a základní TTD a možnosti použití prostředků pozemní PVO. 
 • Dokumenty výkazové, plánovací a řídící do stupně PL raketový oddíl. 
 • Zásady obsluhy a údržby osobní zbraně, techniky, výzbroje PLRV, výstroje a materiálu. 
 • Možnosti softwaru a algoritmů velení a řízení. 
 • Nové poznatky a trendy rozvoje techniky PLRV a prostředků automatizovaného velení a řízení. 
 • Vyhlášku č. 50/1978 Sb. 
 • Obsah předpisů nutných k řízení přípravy jednotek v míru a k řízení jednotek v operaci na stupni pluk/oddíl jednotek PLRV. Zásady hodnocení připravenosti jednotek k vyslání do operací dle metodiky TACEVAL. 
Odborné specifické dovednosti, absolvent dovede: 
 
 • Zpracovávat plánovací, řídící a výkazovou dokumentaci k plánování a vedení odborného výcviku v rámci přípravy jednotek pozemní PVO na stupni četa, baterie a oddíl. 
 • Pracovat se systémem ASVŘP RACCOS a jeho bezpečnostními opatřeními. Má přehled o taktické situaci, umí zpracovávat a předávat informace do stupně oddíl PLRV. 
 • Vydávat a plnit úkoly ochrany jednotky v operaci do stupně oddíl PLRV. 
 • Bránit vzdušný prostor prostředky pozemní PVO a zabezpečení součinnosti s bráněnými objekty. 
 • Organizovat cvičení jednotek a útvarů poz. PVO a připravuje taktické cvičení jednotky/útvaru PVO. 
 • Aplikovat metodiku práce velitele a štábu jednotek PLRV. 
 • Používat zavedenou techniku k plnění odborných úkolů, znát jejich možnosti a omezení a tyto znalosti umět dovedně využít při plánování a plnění úkolů. 
 • Aplikovat teorii spolehlivosti a obnovy, pravidla ITS systémů PLRK, diagnostiku systémů PVO a technickou přípravu PLRK. Používat ASVŘ VzS (RACCOS, SFDC, SEKTOR VS, ICC, ACCS). 
Obecné způsobilosti (kompetence) 
 • Je schopen na základě specifických požadavků GŠ MO pro ČVO 24 využívat ve své činnosti poznatky, se kterými byli seznámeni v průběhu studia, zejména se zásadami přípravy a výcviku jednotlivců a jednotek pozemní PVO; se systémem vedení boje prostředků pozemní PVO a vedení vzdušné situace; se systémem ASVŘP RACCOS a jeho bezpečnostními opatřeními se systémem a zásadami použití jednotek pozemní PVO v rámci NATO a s novými poznatky a trendy rozvoje techniky PLRV a prostředků automatizovaného velení a řízení. 
 • Může vykonávat práci s elektrotechnickými zařízeními podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 5. 
 • Splňuje bezpečnostní způsobilost stupeň TAJNÉ. 
 • Dokončil odborný aplikační kurz obsluhy ASVŘP RACCOS a kurz velitele FDC ASVŘP RACCOS