Katedra protivzdušné obrany

Vojenské technologie – strojní
Zbraňové systémy protivzdušné obrany

Délka studia: 5 let

Kvalifikace: Vysokoškolská

Titul: Inženýr (Ing.)

Cíle studijního programu

Studijní program je účelově konstruován ve prospěch Ministerstva obrany (MO) a Armády České republiky (AČR). Jedná se o profesní studijní program zaměřený na přípravu budoucích vojenských profesionálů a ve své struktuře zohledňuje požadavky na důstojníka AČR. Zásady tvorby systemizovaných míst a řízení kariér v rámci AČR neodpovídají způsobu vzdělávání ve strukturovaných studijních programech, proto AČR požaduje připravovat a vzdělávat budoucí důstojníky v nestrukturovaném souvislém pětiletém magisterském studijním programu, který zajistí jejich komplexní přípravu a optimální získání všech požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí. V souladu s koncepčními materiály resortu MO naplňuje vzdělávání v uceleném pětiletém magisterském studijním programu potřeby a požadavky na přípravu vojáků z povolání. Vzdělávání vojenských profesionálů je i s ohledem na budoucí profesi velmi specifické, kdy mimo tradičních vysokoškolských předmětů zahrnuje v průběhu celého studia také vojenský výcvik, praktické stáže, výuku cizích jazyků, obecnou a speciální tělesnou přípravu. Studijní program je realizován v úzké spolupráci s útvary a zařízeními AČR, na výuce se podílejí odborníci z praxe – zkušení vojáci z povolání, kteří jsou dočasně zařazováni na místa lektorů UO a z důvodu přenášení poznatků z praxe dochází k jejich pravidelné obměně z řad příslušníků AČR, popř. jiných součástí MO.

Studijní program je určen pro vysokoškolskou přípravu budoucích důstojníků Armády České republiky (AČR), kteří budou zastávat velitelsko-technické funkce u útvarů a zařízení AČR. Obsah a struktura studijního programu proto odráží i specifické výstupy z učení požadované po absolventech studijního programu ze strany Ministerstva obrany ČR (MO ČR), které je současně i výhradním zaměstnavatelem budoucích absolventů tohoto studijního programu.

Studium v tomto studijním programu je zaměřeno do oblasti konstrukce, provozu a logistického zabezpečení vojenské techniky AČR. Znalosti a dovednosti jsou u studentů formovány jak v rovině obecné, tak i aplikované do oblasti používání a řízení provozu vojenské techniky. Studijní program poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné pro působení jak na technických, tak i velitelských pozicích u útvarů a zařízení AČR. Pro přípravu studentů ve služebním poměru vojáka z povolání, budoucích důstojníků AČR, studijní program zahrnuje i prostor pro rozvoj vojensko-profesních znalostí a dovedností, které vytváří předpoklady pro úspěšné zahájení kariéry důstojníka AČR na základních až středních stupních velení a řízení. Tomuto cíli je uzpůsobeno prolínání teoretické výuky v rámci jednotlivých semestrů studia s bloky intenzivní praktické výuky, které zahrnují i praktický vojenský výcvik a stáže u útvarů a zařízení AČR, popř. stáže v zahraničí. Studijní program je z těchto důvodů koncipován pouze jako prezenční. Předpokládaný počet studentů v každém ročníku studia, vycházející z požadavku MO ČR, bude přibližně 115, což umožňuje přistupovat k jednotlivým studentům individuálně, a to jak v rámci teoreticky zaměřené výuky, tak i v průběhu intenzivních bloků praktické výuky.

Odborné specifické znalosti:
 • popisuje zásady bojového použití zbraňových systémů používaných při obraně vzdušného prostoru (protiletadlové raketové systémy, kanonové systémy, systémy velení a řízení),
 • vysvětluje použití zbraňových a radiolokačních systémů a prvků obrany vzdušného prostoru, jejich účinky a schopnosti,
 • diskutuje použití systémů velení a řízení vzdušných sil jak národních, tak aliančních,
 • prezentuje obsah standardů, předpisů a požadavků NATO a národních v oblasti protivzdušné obrany,
 • navrhuje zásady a postupy při řešení krizových situací vzniklých ve vzdušném prostoru v době míru, krize a za války.
Odborné specifické dovednosti
 • využívá technické prostředky a technologie z oblasti zbraňových systémů protivzdušné obrany při plnění odborných úkolů s důrazem na bezpečnost a efektivnost bojového působení,
 • používá systémy velení a řízení vzdušných sil národních i aliančních (Sektor VS, RACCOS, PU PoSy, CACTUS, ICC, ISP, CSI) a základní dovednost plánování a vedení bojové činnosti v těchto systémech,
 • hodnotí možnosti použití zbraňových systémů protivzdušné obrany s ohledem na funkčnost a omezení, tyto vhodně implementovat pro plánování a plnění stanovených úkolů při ochraně vzdušného prostoru a vedení protivzdušných operací,
 • analyzuje účinky a výsledky působení zbraňových systémů protivzdušné obrany s ohledem na možnosti technického vybavení a výzbroje,
 • plánuje bojovou činnost a optimalizuje rozmístění zbraňových systémů protivzdušné obrany na bojišti
Obecné způsobilosti (kompetence)
 • realizuje činnost z oblasti protivzdušné obrany dle svého pracovního zařazení v systému národního i aliančního pohotovostního systému na základě stanovených požadavků,
  plánuje protivzdušné operace a řídit bojovou činnost zbraňových systémů protivzdušné obrany,
 • analyzuje účinky a výsledky působení zbraňových systémů protivzdušné obrany v rámci vedení protivzdušných operací,
 • plánuje systém součinnosti protiletadlového raketového vojska při vedení bojové činnosti ve prospěch ostatních druhů vojsk,
 • plánuje činnost protiletadlového raketového vojska na taktickém stupni řízení vzdušných sil (střediska řízení a uvědomování),
 • plánuje činnost protiletadlového raketového vojska na stupni protiletadlové raketového pluku, oddílu a baterie,
 • koordinuje činnost mezi pozemními a vzdušnými silami na úrovni styčného prvku vzdušných sil v oblasti zbraňových systémů protivzdušné obrany.