Katedra letecké techniky

Věda

Výzkumná a vědecká činnost katedry Letecké techniky je zaměřena do oblastí podle odborného zaměření jednotlivých skupin.

Skupina avioniky a letecké výzbroje 

 • Implementace ultrazvukové technologie v avionických systémech – téma spadá do oblasti návrhu funkčních struktur leteckých palubních senzorů využívajících moderní průmyslové technologie a navazuje na výstup z předchozího roku řešení záměru ze stejné oblasti (ultrazvukový palivoměr). Jedním z cílů bylo experimentálně zkoumat použití vnitroimpulzních modulací v ultrazvukovém impulzu,
 • Analýza simulačních technologií pro výcvik pilotů a pozemního personálu v AČR – toto téma spadá do oblasti prohloubení znalostí funkčních modelů chování pilotů při řízení letu. Cílem měření lidského činitele je ověřit možnost použití matematických metod pro objektivní posouzení míry a stavu vycvičenosti pilotů.
 • Využití palubních registrátorů v simulačních technologiích pro výcvik pilotů – Cílem úkolu je zmapovat dostupné simulátory (především pro výcvik pilotů resp. řídících letového provozu) v České republice. Získat informace o jejich vlastnostech, dostupnosti, možnostech z hlediska vstupu do simulovaného letu, schopnostech záznamu simulovaného letu apod. Propojením výstupů leteckých simulátorů s prostředky sloužící pro vyhodnocení letu (černé skříňky) je možné provést velmi nezvyklé analýzy chování letadla nebo pilota.
 • Ověření analýzy vybraných metod optického měření polohy letadla – metoda slouží pro ověření analýzy vybraných metod měření polohy letadla pomocí pozemního optického majáku. K určení polohy pohybujícího se objektu v prostoru, lze využít různé technické prostředky. V některých hustě zalesněných, nebo zastavěných oblastech, může docházet k výpadku signálů družic družicového navigačního systému to může vést i k nemožnosti přistání nebo pohybu ve výše zmíněných oblastech. Jedna z možností, jak vyřešit zmíněný problém je použít systém, který je nezávislý na družicovém signálu a dostatečně přesný k řízení pohybu nebo přistání daného prostředku ve vymezené oblasti. Představené řešení je založeno na optickém systému určování polohy.
 • Optimalizace bezpečného bezdrátového optického spoje – Tento výstup záměru spadá do oblasti zpracování metodiky stanovení dosahu infravizního systému pro malé letadlo na základě experimentů. Jednou z možností použití optického majáku k měření polohy objektu je přistání vrtulníku s pomocí jeho vlastních obrazových snímačů, kterými bývají televizní nebo infravizní kamera uložené v optoelektronické zaměřovací stanici.
 • Zvýšení přesnosti metody zamíření LCOS – Toto téma spadá do oblasti návrh metod zamíření pro cvičné letouny. Díky použití radiolokátoru jsme schopni do výpočtu zamíření metodou  (Lead Computing Optical Sight – LCOS) dosadit přesnou dálku cíle i vektor rychlosti případně vektor zrychlení.

Skupina radiotechnického zabezpečení

 • Použití moderních světelných zdrojů ve světelném zabezpečení polního letiště – řeší implementaci moderních světelných zdrojů (LED, LASER) v náročných podmínkách světelného zabezpečení dočasně budovaných letišť, včetně řešení napájení elektrickou energií,
 • Hyperbolické principy letecké navigace ve fázi přístrojového přiblížení na přistání – řeší možnosti zálohy GNSS (GPS, GLONASS) systémů pomocí rádiové navigace založené na hyperbolických principech, návrh pozemní i palubní části přistávacího systému postavených na SDR zařízeních.
 • Perspektivní letecké komunikační systémy – zkoumá nové směry vývoje leteckých komunikačních systémů leteckých provozních služeb. Zaměřuje se na principy, technologická řešení a jejich provozních možností.

Skupina provozu motorů

 • Návrh a realizace mobilní zkušebny malých leteckých motorů
 • Proudění ve vstupních ústrojích kompresoru za účelem zvýšení stability práce kompresoru
 • Hodnocení tlakových distorzi ve vstupu do leteckého motoru
 • Vliv zanášení části motoru na jeho charakteristiky
 • Hodnoceni míry stability práce odstředivého kompresoru

Skupina provozu letadel

 • Nedestruktivní zkoušení částí leteckých konstrukcí – termografickými metodami, ultrazvukem, vířivými proudy, vliv nových technologií na vlastnosti konstrukce LT.
 • Rozvoj stacionární a nestacionární aerodynamiky – v oblasti profilu, křídla, letounu  a rotující nosné plochy, aerodynamické aspekty supermanévrovatelnosti letounů.
 • Experimentální aerodynamika – měření průmyslových aplikací v AT – stanovení aerodynamických charakteristik leteckých vrtulí, elektrických vrtulových pohonných jednotek UAV, výkonových charakteristik UAV elektro vrtulníků, měření charakteristik větrných turbín, aerodynamických charakteristik strukturovaného povrchu typu „dimples“ ( golfový míček), solárních panelů,  měření aerod charakt. výkonnostních sportovců – lyžař v AT.
 • Numerické simulace – důsledků zatížení leteckých konstrukcí (LT), poškození LT impaktem objektů mechanického i biologického původu ( účinek utržení lopatky LLM na ostatní části konstrukce letounu, střet ptáka s koncem křídla). Vývoj speciální policejní munice pro ozbrojené bezpečnostní doprovody letadel.