Katedra matematiky a fyziky

Předměty bakalářského studia

Matematika

Tématické celky předmětu MATEMATIKA 1:

Funkce jedné proměnné, diferenciální počet.
Algebra.
Integrální počet.

Tématické celky předmětu MATEMATIKA 2A:

Analytická geometrie v prostoru.
Funkce dvou a více proměnných.
Diferenciální rovnice.
Nekonečné číselné řady.
Pravděpodobnost a matematická statistika.

Tématické celky předmětu MATEMATIKA 2B:

Analytická geometrie v prostoru.
Funkce dvou a více proměnných.
Diferenciální rovnice.
Nekonečné řady.
Lineární prostory.
Fourierovy řady a Fourierovy transformace.

Tématické celky předmětu GRAFICKÉ A ANALYTICKÉ METODY GEOMETRIE:

Zobrazení v rovině a jejich maticové reprezentace.
Kótované promítání.
Mongeova projekce.
Středové promítání.
Základy teorie křivek.
Základy teorie ploch.
První základní forma plochy.
Kartografické sítě.

Fyzika 

Tématické celky předmětu FYZIKA:

Zimní semestr:

Kinematika hmotného bodu.
Dynamika hmotného bodu.
Práce, výkon, energie. 
Inerciální a neinerciální soustavy.
Speciální teorie relativity.
Elektromagnetické pole.
Elektrostatické pole.
Ustálený proud.
Elektromagnetická indukce.

Letní semestr:

Kmity.
Vlastní harmonické kmity.
Kmity tlumené, vynucené, skládání kmitů
Vlny.
Rovnice vlny, Dopplerův jev.
Šíření akustických a elektromagnetických vln.
Vlnová optika.
Interference, ohyb a polarizace.
Kvantová optika.
Teplotní záření a vnější fotoelektrický jev.
Kvantová mechanika.
Jevy v elektronovém obalu, emise záření.
Energetický výtěžek jaderné reakce, jevy spojené s radioaktivitou.