Katedra matematiky a fyziky

Předměty magisterského studia​

​MATEMATIKA

Tematické celky předmětu MATEMATIKA 1:

 1. Množinová symbolika, číselné množiny, komplexní čísla. Funkce a jejich vlastnosti, graf.
 2. Polynomy. Racionální lomená funkce, rozklad na parciální zlomky.
 3. Limita a spojitost funkcí. Derivace funkce jedné proměnné.
 4. Výpočet derivací, vyšší derivace, aplkiace derivací. Lokální a globální extrémy funkcí.
 5. Diferenciál funkce. Taylorův vzorec.
 6. Neurčitý integrál. Určitý integrál a jeho výpočet.
 7. Integrační metody, intergace racionální lomené funkce.
 8. Integrace goniometrických a některých iracionálních funkcí. Geometrické aplikace určitého integrálu.
 9. Fyzikální aplikace určitého integrálu. Nevlastní integrál a jeho aplikace.

Tematické celky předmětu LINEÁRN​Í ALGEBRA:​

 1. Matice, operace s maticemi, elementární úpravy.
 2. Determinanty, jejich vlastnosti a výpočet. Hodnost matice, inverzní matice.
 3. Systémy lineárních algebraických rovnic a metody jejich řešení. Homogenní systémy.
 4. Volné a vázané vektory, báze a souřadnice. Vektorové prostory, lineární nezávislost.
 5. Skalární, vektorový a smíšený součin. Rovnice přímek a rovin v prostoru.

Tematické celky předmětu MATEMATIKA 2:

 1. Funkce více proměnných, definiční obory, grafy, limita.
 2. Spojitost, parciální derivace.
 3. Totální diferenciál, Taylorův vzorec.
 4. Lokální a globální extrémy funkce dvou proměnných.
 5. Kvadratické plochy, funkce dané implicitně.
 6. Pojem obyčejné diferenciální rovnice, řád, obecné a partikulární řešení.
 7. Elementární metody řešení rovnic prvního řádu, lineární diferenciální rovnice.
 8. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů – metoda variace konstant.
 9. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů – metoda neurčitých koeficientů.
 10. Lineární systémy diferenciálních rovnic.

​Tematické celky předmětu PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA:

 1. Zákl. pojmy a modely pravděpodobnosti. Podmíněná pst, nezávislost jevů, vzorec úplné psti a Bayesův vzorec.
 2. Náhodná veličina. Diskrétní a spojité náhodné veličiny a jejich distribuční funkce a číselné charakteristiky.
 3. Nejdůležitější diskrétní a spojitá rozdělení.
 4. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta. Náhodné vektory, kovariance a koeficient korelace.
 5. Statistika, základní zpracování datového souboru. Bodové a intervalové odhady parametrů.
 6. Testování statistických hypotéz.

FYZIKA

Tematické celky předmětu FYZIKA I:​

 1. Fyzikální veličiny a soustava jednotek SI.
  2. Popis pohybu hmotného bodu v inerciálních vztažných soustavách.
  3. Newtonova pohybová rovnice, 1. impulsová věta.
  4. Popis pohybu hmotného bodu v neinerciálních vztažných soustavách.
  5. Práce, výkon, účinnost, konzervativní silové pole.
  6. Energie, zákony zachování.
  7. Postuláty speciální teorie relativity.​
  8. Lorentzova transformace, důsledky speciální teorie relativity.
  9. Fyzikální popis a vlastnosti konzervativního elektrického pole ve vakuu.
  10. Fyzikální popis a vlastnosti konzervativního elektrického pole v látkovém prostředí.
  11. Elektrický proud v pevných látkách, kapalinách a plynech.
  12. Fyzikální popis a vlastnosti mg. pole pohybujících se nabitých částic a ustáleného proudu ve vakuu.

Tematické celky předmětu FYZIKA II:

 1. Fyzikální popis a vlastnosti mg. pole pohybujících se nabitých částic v látkovém prostředí.
  2. Elektromagnetická indukce, Maxwellovy rovnice v integrálním a diferenciálním tvaru.
  3. Mechanické a elektrické kmity vlastní, tlumené, vynucené, spřažené.
  4. Mechanické vlnění postupné a stojaté.
  5. Elektromagnetické vlny.
  6. Základní principy geometrické optiky.
  7. Jevy vlnové optiky: interference, ohyb, polarizace.
  8. Kvantová optika a její vyzařovací zákony.
  9. Rentgenové záření, fotoelektrický jev.
  10. Interakce fotonového záření v látkovém prostředí.

Tematické celky předmětu FYZIKA III:

 1. Základy kvantové mechaniky.
  2. Schrödingerova rovnice pro stacionární stavy, aplikace.
  3. Elektronový obal atomu a periodická soustava prvků, pásová energetická struktura pevných látek.
  4. Atomové jádro a jeho fyzikální popis.
  5. Fyzikální podstata jaderné energie, radioaktivita, jaderné reakce.
  6. Aplikace jaderných reakcí v jad. energetice a ve vojenství, ochrana proti záření​​.