Katedra bojových a speciálních vozidel

Ze života katedry

Exkurze žáků základní školy

Dne 13. 6. 2024 Katedru bojových a speciálních vozidel navštívili žáci 6. a 7. třídy základní školy Five Star Montessori z Brna – Bohunic. Účastnící měli příležitost seznámit se s možnostmi studia na Univerzitě obrany a s vybranými laboratořemi katedry. Nejatraktivnější částí exkurze byla pro účastníky ukázka vojenských vozidel (viz fotografie dole).

Odborný seminář Sběr a vyhodnocování dat o RAMS v provozu

V úterý 11. června 2024 na Univerzitě obrany konal odborný seminář nazvaný „Sběr a vyhodnocování dat o RAMS v provozu“. Seminář ve spolupráci s Univerzitou obrany pořádalo Odborné centrum Spolehlivost při České společnosti pro jakost. Odbornými garanty semináře byli příslušníci Katedry bojových a speciálních vozidel prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c. a Ing. Michal Vintr, Ph.D. Semináře se zúčastnilo 31 odborníků především z průmyslových podniků (např. Faiveley Transport Czech, IFE CR, Škoda Electric, České dráhy, Tribotec, Stadler Praha, Škoda Transportation, Siemens Mobility, MSV elektronika, Voith Turbo Power Transmission CZ, Qualiform, DT – Vyhýbkárna a strojírna, Optokon  a další). Součástí semináře byl i „diskuse u kulatého stolu“ o aktuálních problémech v oblasti sledování a vyhodnocování dat z provozu. Celý program semináře lze najít zde a sborník prezentovaných příspěvku zde. Na stránkách České společnosti pro jakost jsou také volně dostupné sborníky materiálů ze všech předchozích seminářů organizovaných odborným centrem Spolehlivost. Na obrázku dole vlevo je zachycen PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D. ze Škody Electric při prezentaci metod a postupů používaných ke sběru a vyhodnocování dat z provozu v rámci jeho společnosti.    

Ukázka vyprošťování pozemní vojenské techniky 

Nedílnou součástí výuky v předmětu Technická služba, je i praktická ukázka možností vyprošťování pozemní vojenské techniky. Tato ukázka se konala dne 30. 5. 2024 na taktických polních cvičištích ve Vyškově. Studentům byly předvedeny součásti speciální výstroje konkrétních typů jak kolové, tak pásové techniky. Jedním z cílů výuky bylo, aby si studenti prakticky vyzkoušeli správné ukotvení vyprošťovacích prostředků a základní ovládání speciální výstroje (viz obrázky). Výuka zahrnovala rovněž ukázku moderního vyprošťovacího kolového vozidla na podvozku T 815-7 V 8×8 a moderního dílenského vozidla T 815-7-D 8×8.

Exkurze na zásobovací základně ve Štěpánově

V rámci výuky předmětu Technická služba studenti dne 29. 5. 2024 navštívili zásobovací základnu ve Štěpánově, kde se měli příležitost se seznámit se systémem skladování, příjmu, výdeje a evidence materiálu ve skladech a technickým zázemím základny. Součástí ukázky bylo představení moderní haly, která byla vybudována pro přebírání nové kolové techniky do AČR. V době ukázky, mimo jiné, probíhalo také převzetí nové podpůrné techniky pro přepravu tanků Leopard a to nákladního speciálu Scania s návěsem Goldhofer a Hammar (viz obrázky).  

Výuka v laboratořích Fakulty strojního inženýrství VUT 

Dne 28.3.2024 proběhla rozšířená výuka pro studenty 3. ročníku specializace bojových a speciálních vozidel z předmětu Teorie a konstrukce BSV. Výuka probíhala na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a byla zaměřena na prohloubení znalostí v problematice spalovacích motorů. Studenti se seznámili s detaily moderních konstrukcích spalovacích motorů a problematikou řízení a regulace současných pohonných jednotek. Součástí byla také praktická ukázka měření pohonné jednotky na motorové zkušebně a možnosti indikace diagnostických veličin. Spolupráce mezi UO a VUT je velmi přínosná a studentům poskytuje srovnání výuky v odborných předmětech. Všem zainteresovaným pracovníkům VUT děkujeme za jejich vstřícnost a možnost hodnotného rozšíření výuky.

Vojskové stáže studentů 4. ročníku 

V měsících únor a březen probíhaly vojskové stáže studentů 4. ročníku specializace bojových a speciálních vozidel. Pro studenty byly domluveny stáže na 71. mechanizovaném praporu v Hranicích, 72. mechanizovaném praporu v Přáslavicích, 73. tankovém praporu v Přáslavicích a 44. lehkém motorizovaném praporu v Jindřichově Hradci. U každého praporu se studenti seznámili s jeho strukturou a vnitřní organizací. Důraz byl kladen zejména na řízení logistiky, parkovou službu a seznámení s technikou daného útvaru. V rámci stáží měli studenti možnost provádět i praktické činnosti z oblasti oprav a údržby přímo na bojové technice, kterou daný útvar disponuje. U 73. tankového praporu byl studentům podrobně představen nový přírůstek tankové techniky AČR – tank Leopard 2A4, kterým byl tankový prapor postupně doplňován od prosince 2022. Na obrázcích dole jsou zachyceni studenti při provádění údržbářských zákroku na vojenské technice.     

Konference Aditivní technologie pro armádní využití; Novinky a trendy  

Dne 30. listopadu 2023 studenti čtvrtého ročníku magisterského studijního programu: Vojenské technologie – strojní, specializace: Bojová a speciální vozidla prezentovali v rámci konference s názvem: „Aditivní technologie pro armádní využití; Novinky a trendy“ výsledky své práce v oblasti využití reverzního inženýrství a 3D tisku pro zabezpečení náhradních dílů pro pozemní vojenskou techniku. Konference byla pořádána organizací DefSec Innovation Hub s cílem propojit akademickou sféru, Armádu České republiky a průmysl při zavádění a efektivním využívání aditivních technologií. Na snímku dole jsou studenti Matěj Jedlička a Matouš Nerad zachyceni s ukázkami výsledků své práce.   

Státní závěrečná zkouška studentů bakalářského studijního programu 

Dne 13. července 2023 proběhly na Katedře bojových a speciálních vozidel státní závěrečné zkoušky u studentů bakalářského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost, studijní obor Technologie pro obranu a bezpečnost. Všichni studenti, kteří státní zkoušku absolvovali, uspěli a úspěšně tak zakončili studium. Na obrázcích dole jsou zachyceni studenti a členové komise pro státní závěrečnou zkoušku při zahájení zkoušky. V komisi zasedali (zleva) mjr. Ing. Zdeněk Krobot, Ph.D. (Katedra bojových a speciálních vozidel UO), pplk. Ing. Přemysl Janů, Ph.D. (Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace UO), mjr. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (Katedra ženijní technologií UO), prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc, dr.h.c. – předseda komise (Katedra bojových a speciálních vozidel UO), prof. Ing. Jan Furch, Ph.D. (Katedra bojových a speciálních vozidel UO), plk. gšt. Ing. Daniel Synek (Sekce logistiky MO ČR), prof. Ing. Peter DROPPA, PhD. (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši), pplk. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. (Katedra informatiky a kybernetických operací UO) a doc. Ing. Jiří ČUPERA, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně). Komise ve stejném složení zasedala i předchozí den při státní závěrečné zkoušce studentů navazujícího magisterského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní, studijní specializace Technologie pro obranu a bezpečnost.    

Státní závěrečná zkouška studentů navazujícího magisterského studia 

Dne 12. července 2023 proběhly na Katedře bojových a speciálních vozidel státní závěrečné zkoušky u studentů navazujícího magisterského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní, studijní specializace Technologie pro obranu a bezpečnost. Všichni studenti, kteří státní zkoušku absolvovali, uspěli a úspěšně tak zakončili studium. Na obrázku vpravo dole jsou zachyceni studenti při vyhlašování výsledků státní zkoušky a na obrázku vlevo je student Bc. Petr Bílý při prezentaci autonomního přístupového systému, který v rámci své diplomové práce navrhl a vyrobil. Předsedou zkušební komisi byl prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c.    

Státní závěrečná zkouška studentů vojenského studia 

Dne 11. července 2023 proběhly na Katedře bojových a speciálních vozidel státní závěrečné zkoušky u studentů vojenského magisterského studijního programu Vojenské technologie, specializace Bojová a speciální vozidla. Všichni studenti, kteří státní zkoušku absolvovali, uspěli a úspěšně tak zakončili studium. Na obrázku dole jsou zachyceni studenti při vyhlašování výsledků státní zkoušky. Předsedou zkušební komise byl prof. Ing. Jan Furch, Ph.D. z Katedry bojových a speciálních vozidel.

Seminář odborného centra Spolehlivost ČSJ

Dne 13. června 2023 se na Univerzitě obrany konal odborný seminář nazvaný „Prokazování splnění požadavků na RAMS“. Seminář ve spolupráci s Univerzitou obrany pořádalo Odborné centrum Spolehlivost při České společnosti pro jakost. Za Univerzitu obrany byli odborní garanti semináře akademičtí pracovníci Katedry bojových a speciálních vozidel prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c. a Ing. Michal Vintr, Ph.D., kteří také na semináři vystoupil s příspěvky zaměřenými na problematiku prokazování splnění  požadavků na spolehlivost  a bezpečnost složitých technických výrobků v předvýrobních etapách a v rámci zkoušek a běžného provozu. Semináře se zúčastnilo 35 odborníků především z průmyslových podniků a vysokých škol. Součástí semináře byla i „diskuse u kulatého stolu“ o aktuálních problémech v dané oblasti. Semináře se zúčastnili zástupci řady významných průmyslových podniků – např. Škoda Transportation a.s., Stadler Praha s.r.o., IFE-CR a.s., Faiveley Transport Czech a.s., IG Watteeuw ČR s.r.o., MSV elektronika s.r.o., Tribotec s.r.o., Arrano Group s.r.o., AERO Vodochody AEROSPACE a.s., Voith Turbo Power Transmission CZ s.r.o., Qualiform a.s., Siemens Mobility s.r.o. a  DT – Výhybkárna a strojírna a.s. Program semináře a sborník prezentovaných příspěvku lze nalézt na stránkách České společnosti pro jakost, kde jsou také volně dostupné sborníky materiálů ze všech předchozích seminářů organizovaných odborným centrem Spolehlivost. Na snímku dole vlevo je zachycena Ing. Lenka Vintrová při prezentaci zkušeností z prokazování splnění požadavků na RAMS a LCC ve společnosti IFE-CR, a.s. a na snímku vpravo je pohled na účastníky semináře.

Exkurze ve sopečnosti Excalibur Army ve Šternberku

Dne 1. června 2023 proběhlo ukázkové zaměstnání ve zbrojařské firmě Excalibur Army ve Šternberku. Ukázka byla realizována v rámci předmětu „Technologie údržby II“, jejímž garantem je prof. Ing. Jan Furch, Ph.D. Ukázka byla určena pro učební skupiny 24-5 BSV a 25-5 BSV. Dále se z vyučujících Katedry bojových a speciálních vozidel zúčastnili pan mjr. Ing. Zdeněk Krobot, Ph.D. a kpt. Ing. Adam Švásta. Úvodem ukázky byla prezentace společnosti výkonným ředitelem, kde byla představena společnost a jeho produkty. Následně byla realizována ukázka celého podniku technickým ředitelem. Byla ukázána i nově vyvinuta technika jako vyprošťovací vozidlo TREVA-30, dělostřelecká houfnice DANA M2 a MORAVA, bojové vozidlo PATRIOT II a PANDUR II ve verzi pro jinou armádu a některé další projekty.

Praktický výcvik ve vyprošťování kolové a pásové techniky

Dne 31.5.2023 proběhlo ve výcvikovém prostoru ve Vyškově celodenní zaměstnání. Jednalo se o kombinovanou výuku z předmětů Technická služba a Bojová technika pro studenty 1. a 2. fakulty. Náplní zaměstnání bylo seznámit studenty s praktickými činnostmi při vyprošťování kolové a pásové techniky a obeznámit studenty s vybranými prvky ovládání speciálního vybavení vojenské techniky.

Ukončení aktivní vojenské služby

S koncem roku 2022 příslušník katedry bojových a speciálních vozidel pplk. prof. Ing. Jan FURCH, Ph.D. po 36 letech ukončil aktivní vojenskou karieru a odešel do zálohy. Nicméně svoji katedru neopouští a nadále zde bude pracovat jako občanský zaměstnanec a profesor. Níže uvedený snímek pochází z roku 2015 a prof. Furch je na něm zachycen v okamžiku, kdy z rukou prezente ČR přebírá dekret potvrzující jeho jmenování profesorem v oboru Dopravní stroje a zařízení.     

Státní závěrečné zkoušky

Ve dnech 12. a 13. července 2022 proběhly státní závěrečné zkoušky u studentů vojenského magisterského studijního programu Vojenské technologie, specializace Bojová a speciální vozidla a studentů bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost, studijní obor Technologie pro obranu a bezpečnost. Všichni studenti, kteří státní zkoušku absolvovali, uspěli a úspěšně tak zakončili studium. Na obrázku vlevo dole jsou zachyceni studenti vojenského studia při vyhlašování výsledků státní zkoušky a na obrázku vpravo je civilní student Libor Líčeník při obhajobě své bakalářské práce.

Obhajoba dizertační práce

Dne 13. července 2022 proběhla obhajoba dizertační práce Ing. Hoang Anh Dung z Vietnamu nazvaná „Mathematical modelling of military technical equipment degradation“. Práci student zpracoval v rámci studia doktorského studijního programu Vojenské technologie, studijní obor Dopravní stroje a zařízení. Komisi pro obhajobu dizertační práce předsedal pplk. prof. Ing. Jan Furch, Ph.D. z Katedry bojových a speciálních vozidel. Na obrázku dole vlevo je student zachycen v průběhu obhajoby a na obrázku vpravo po úspěšném obhájení práce se svým školitelem prof. Ing. Zdeňkem Vintrem, CSc., dr.h.c.

Obhajoba dizertační práce

Dne 12. července 2022 úspěšně obhájil svoji dizertační práci Ing. Martin Zachar zpracovanou na téma „Vplyv ionizujúceho žiarenia na vlastnosti a degradáciu mazacích médií v dopravných prostriedkoch“ a úspěšně tak dokončil studium v doktorském studijním programu Vojenské technologie, studijní obor Dopravní stroje a zařízení. Na obrázku dole vlevo je student zachycen v průběhu obhajoby práce na obrázku vlevo je komise před kterou svoji práci obhajoval. Komisi předsedal pplk. prof. Ing. Jan Furch, Ph.D.

Návštěva z Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava

Dne 17. června 2022 navštívila Fakultu vojenských technologií delegace z Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vedená děkanem této fakulty prof. Ing. Robertem Čepem, Ph.D. Součástí programu návštěvy byla i ukázka vybraných laboratoří fakulty. V rámci Katedry bojových a speciálních vozidel měli hosté možnost se seznámit, mimo jiné, také s vybavením laboratoře tribodiagnostiky (fotografie vlevo) a laboratoře modelových zkoušek (fotografie vpravo).

Seminář odborného centra Spolehlivost ČSJ

Dne 14. června 2022 se na Univerzitě obrany konal odborný seminář nazvaný „Požadavky na RAMS – Past nebo výzva pro dodavatele?“. Seminář ve spolupráci s Univerzitou obrany pořádalo Odborné centrum Spolehlivost při České společnosti pro jakost. Za Univerzitu obrany byl odborným garantem semináře akademický pracovník Katedry bojových a speciálních vozidel prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c., který také na semináři vystoupil s příspěvkem zaměřeným na problematiku specifikace požadavků na spolehlivost. Semináře se zúčastnilo 19 odborníků především z průmyslových podniků a vysokých škol. Součástí semináře byl i „diskuse u kulatého stolu“ o aktuálních problémech v oblasti specifikace požadavků na RAMS a jejich analýzy a interpretace. Diskuse se aktivně zúčastnili zástupci řady významných průmyslových podniků z oblasti drážního průmyslu – např. Škoda Group, Stadler Praha, IFE-CR, Faiveley, Transport Czech a IG Watteeuw ČR. Celý program semináře lze najít zde a sborník prezentovaných příspěvku zde. Na stránkách České společnosti pro jakost jsou také volně dostupné sborníky materiálů ze všech předchozích seminářů organizovaných odborným centrem Spolehlivost.

Exkurze

Dne 6. 5. 2022 Katedru bojových a speciálních vozidel navštívili žáci 6. a 7. třídy základní školy Five Star Montessori z Brna – Bohunic. Účastnící měli příležitost seznámit se s možnostmi studia na Univerzitě obrany a s vybranými laboratořemi katedry. Nejatraktivnější části exkurze byla pro účastníky ukázka vojenských vozidel.

Praktický výcvik

V uplynulém týdnu (13. – 17. ledna 2022) příslušníci Katedry bojových speciálních vozidel zajišťovali realizaci praktického výcviku studentů 1. ročníku zaměřeného na činnosti související s vyprošťováním uvázlých vozidel. ve vojenském výcvikovém prostoru ve Vyškově. Studenti a studentky si prakticky mohli vyzkoušet jak se samovyprošťování a vyprošťování uvázlých vozidel provádí. Klimatické podmínky byly pro daný typ výcviku mimořádně příhodné, protože uváznout s vozidlem v bahnitém terénu pokrytém rozbředlým sněhem je poměrně jednoduché, ale následné vyproštění uvázlého vozidlo docela obtížné. Na obrázku dole jsou studenti zachycení při přípravě vyprošťování.

Statní doktorská zkouška

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 na Katedře bojových a speciálních vozidel proběhla státní doktorská zkouška Ing. Hoang Anh Dung. Na obrázku dole je student zachycen při obhajobě písemné práce nazvané „Mathematical modelling of military technical equipment degradation“, ve které prezentoval výsledky analýzy hodnocení současného stavu v dané oblasti a záměry řešení disertační práce. Student u zkoušky uspěl

Seminář RAMS drážních vozidel – vybraná témata

Dne 14. září 2021 se na Univerzitě obrany konal odborný seminář nazvaný „RAMS drážních aplikací – vybraná témata“. Seminář ve spolupráci s Univerzitou obrany pořádalo Odborné centrum Spolehlivost při České společnosti pro jakost. Přípravu a realizaci semináře za Univerzitu obrany garantoval akademický pracovník Katedry bojových a speciálních vozidel prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c., který také na semináři vystoupil s příspěvkem zaměřeným na problematiku využití Společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik u železničních systémů. Semináře se zúčastnilo 24 odborníků především z průmyslových podniků a vysokých škol. Velký zájem vyvolalo vystoupení Ing. Martina Elstnera, PhD ze Škody Transportation, a.s. (přednášející na obrázku dole), který přítomné seznámil s problematikou hodnocení provozní spolehlivosti kolejových vozidel. Celý program semináře lze najít zde a sborník prezentovaných příspěvku zde. Na stránkách České společnosti pro jakost jsou také volně dostupné sborníky materiálů ze všech předchozích seminářů organizovaných Odborným centrem Spolehlivost.

Zahraniční mise vedoucího katedry

Vedoucí katedry bojových a speciálních vozidel plk. gšt. prof. Ing. David VALIŠ, Ph.D. et Ph.D., DSc. působí od 11.09.2021 na území Iráku a Kuvajtu jako velitel 7. úkolového uskupení AČR pro operace extended NATO Mission in Iraq (eNMI) a Operation Inherent Resolve (OIR). Kromě toho v rámci operace eNMI působí jako vedoucí skupiny mezinárodních poradců iráckého ministra obrany pro vzdělávání, vědu, výzkum a rozvoj vojenských profesních institucí. Na fotografii dole je zachycen (druhý zleva) s kolegy ze štábní školy, která připravuje irácké vojenské profesionály v kariérových kurzech nižších i vyšších důstojníků.

Návštěva z USA

Dne 2. 9. 2021 navštívila Katedru bojových a sociálních vozidel delegace z U.S. Army Engineer Research and Development Center’s – Cold Regions Research and Engineering Lab. Univerzita obrany s tímto výzkumným centrem dlouhodobě spolupracuje a aktuálně společně řeší projekt nazvaný „Determination of the trafficability of military vehicles in typical Central European forests“. Právě v rámci realizace tohoto projektu navštívili tři zástupci partnerského výzkumného centra Univerzitu obrany a mimo jiné se také zajímali o výsledky výzkumu průchodivosti vojenských vozidel v terénu, jemuž se Katedra bojových a speciálních vozidel věnuje. Ukázku pracovišť a výzkumných laboratoři katedry vedl děkan Fakulty vojenských technologií plk. gšt. Ing Vlastimil Neumann, Ph.D. Na fotografii je delegace zachycena při ukázce laboratoře modelových zkoušek.

Státní závěrečné zkoušky

Ve dnech 13. a 14. července proběhly státní závěrečné zkoušky u studentů bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost, studijní obor Technologie pro obranu a bezpečnost a dále magisterského studijního programu Vojenské technologie, specializace Bojová a speciální vozidla. Všichni studenti, kteří státní zkoušku absolvovali, uspěli a úspěšně tak zakončili studium. Na obrázku dole jsou zachyceni studenti bakalářského studijního programu při vyhlašování výsledků zkoušky.

Stáže studentů u vojenských útvarů.

V době od 7. do 25. června studenti čtvrtého ročníku specializace Bojová a speciální vozidla absolvovali stáž u 73. tankového praporu v Přáslavicích a 44. mechanizovaného praporu v Táboře. V rámci této stáže měli studenti možnost se seznámit z praktickou realizací základních činností souvisejících se zajišťováním provozu a údržby vojenských vozidel. Při účasti na praktickém provádění preventivní údržby a oprav kolových bojových vozidel pěchoty Pandur studenti byli, mimo jiné, také svědky praktického využití technologie 3D tisku při opravách těchto vozidel. Konkrétně se jednalo o náhradu poškozeného tlačítka ovládacího joysticku. Na obrázku vlevo dole je zachyceno originální poškozené tlačítko (vlevo) a tlačítko vyrobené technologií 3D tisku (vpravo). Na obrázku dole vpravo je vytištěné tlačítko naistalováno do sestavy joysticku vozidla.

Mezinárodní konference ICMT.

Ve dnech 8. – 11. června 2021 Fakulta vojenských technologií pořádala 8. mezinárodní konferenci zaměřenou na vojenské technologie (ICMT- International Conference on Military Technologies). Tato konference je tradičním forem pro sdílení a prezentaci inovativních nápadů v oblasti vojenských a bezpečnostních technologií. Konference je obvykle tvoří doprovodným programem mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET, který je pořádán každé dva roky. V letošním roce se veletrh, kvůli špatné epidemické situaci, bohužel nemohl konat a proto konference ICMT proběhla jako samostatná akce. Součástí konference také byla sekce „Special and Combat Vehicles“ jejíž průběh odborně garantovali mjr. Ing. Josef Jelínek, Ph.D. a mjr. Ing. Zdeněk Krobot, Ph.D. – příslušníci Katedry bojových a speciálních vozidel. V rámci této sekce byly prezentovány příspěvky domácích i zahraničních autorů zaměřené na problematiku teorie, konstrukce, použití a údržby vojenských vozidel. Jednání sekce proběhlo tak, že domácí účastníci se účastnili osobně a zahraniční účastníci „online“ s využitím MS Teams.

Studentská vědecká konference

Dne 11. května 2021 se na Fakultě vojenských technologií konala již 18. Vědecká konference studentů, kde studenti fakulty soutěžili o nejlepší práci vzniklou v rámci studentské tvůrčí činnosti. Do soutěže se přihlásili i čtyři studenti z Katedry bojových speciálních vozidel. Všechny tyto práce byly prezentovány v rámci sekce „Pozemní vojenská technika, zbraně a munice“. Jednalo se o práce rtn. Martina Johana (Využití metod tribotechnické diagnostiky a jejich aplikace na skupiny bojových a speciálních vozidel), rtm. Daniela Malíka (Analýza stávajících systémů protipožární ochrany a návrh optimalizace systémů protipožární ochrany bojových vozidel), Tomáše Lorbera (Příspěvek k hodnocení střelecké odolnosti vozidel) a rtn. Lukáše Mistra (Motor oil quality prediction using spectro cube analyzer). Na obrázku dole je zachycen rtn. Mistr, který se svojí prací v dané sekci zvítězil. Vedoucím vítězné práce byl příslušník katedry prof. Ing. Štefan Čorňák, Dr. Souhrnný přehled všech soutěžních prací i prací, které se v jednotlivých sekcích umístily na prvních třech místech lze nalézt zde.

Cena rektorky za vědeckou práci v roce 2020

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 26. května 2021 byla rektorkou – velitelkou brig. gen. prof. RNDr. Zuzanou Kročovou, Ph.D. udělena Cena rektorky za vědeckou práci v roce 2020 plk. gšt. prof. Ing. Davidu VALIŠOVI, Ph.D. et Ph.D., DSc., vedoucímu Katedry bojových a speciálních. Cena mu byla udělena za úspěšnou obhajobu doktorské disertační práce na AV ČR a vynikající publikační odbornou činnost v impaktovaných časopisech v oblasti metod modelování degradace ve spolehlivosti technických systémů v hodnoceném roce. Na obrázku dole je zachyceno předání ceny.

Významné ocenění vedoucího Katedry bojových a dopravních vozidel.

Vědecká rada Akademie věd ČR dne 15. října 2020 udělila vedoucímu katedry plk. gšt. prof. Davidu Vališovi, Ph.D. et Ph.D. titul „doktor technických věd“ (ve zkratce DSc.). Titul „doktor věd“ pro jednotlivé skupiny věd uděluje Vědecká rada AV ČR významným vědeckým pracovníkům, jako výraz ocenění zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost.
Udělování tohoto významného ocenění se řídí striktními pravidly, které vyžadují, aby uchazeč předložil a obhájil disertaci přinášející nové vědecké poznatky s mezinárodním ohlasem. Plk. Vališ jako disertaci předložil soubor svých uveřejněných prací doplněných komentářem, který nazval „Metody modelování degradace ve spolehlivosti technických systémů“. Obhajoba dizertace před Komisi pro obhajoby doktorských disertací v oboru „Aplikovaná a teoretická mechanika“ proběhla 30. 6. 2020. Komise, na základě třech posudků zpracovaných předními odborníky z dané oblasti a průběhu vlastní obhajoby disertace, se v tajném hlasování jednomyslně usnesla doporučit Vědecké radě AV ČR titul „doktora technických věd“ plk. Vališovi udělit.
Titul „doktor věd“ byl AV ČR zřízen již v roce 2002 a plk. Vališ je teprve prvním příslušníkem Fakulty vojenských technologií, kterému se podařilo tento titul získat. O výjimečnosti ocenění jistě svědčí i skutečnost, že v letošním roce, kromě plk. Vališe, titul získalo jen 8 dalších osobností v rámci celé ČR. Na fotografii je zachycen plk. gšt. prof. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc., s členy komise po úspěšné obhajobě disertace.

Obhajoba dizertační práce

Ve čtvrtek 20. 8. 2020 na Katedře bojových a speciálních vozidel proběhla obhajoba dizertační práce Ing. Cao Vu TRAN „Analysis and simulation typical failures in combat vehicle gearbox using vibrodiagnostics“. Dizertační práce se zabývá analýzou vybraných typů poruch vozidlových převodovek a možnostmi simulace těchto poruch s využitím vibrodiagnostiky. Na fotografii je student (uprostřed) zachycen s členy komise po úspěšné obhajobě práce.

Den válečných veteránů

Dne 11. 11. 2019 Univerzita obrany v rámci vzpomínkových akcí ke Dni válečných veteránu uspořádala Den Univerzity obrany pro veřejnost. V rámci této akce měli studenti brněnských středních a základních škol a široká veřejnost možnost navštívit vybrané laboratoře Fakulty vojenských technologií a shlédnou ukázky taktického výcviku studentů a vystavenou vojenskou techniku. Velkou pozornost návštěvníků poutaly především vystavená moderní armádní vozidla (viz foto).

Významné ocenění příslušníka Katedry bojových a speciálních vozidel

Dne 26. září 2019 proběhlo Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně u příležitosti oslav 100. výročí založení Agronomické fakulty. V rámci tohoto slavnostního shromáždění děkan Agronomické fakulty předal prof. Dr. Ing. Štefanu Čorňákovi Medaili Agronomické fakulty za dlouholetou spolupráci na poli výzkumu a vzdělávání.

Obhajoba dizertační práce

V úterý dne 9. 7. 2019 na Katedře bojových a speciálních vozidel proběhla obhajoba dizertační práce Ing. Xuan Phong CU nazvaná „Accelerated reliability testing of electronic parts of combat vehicles“. Dizertační práce se zabývá možnostmi použití zrychlených zkoušek bezporuchovosti u elektronických systémů moderních bojových vozidel a jejich částí. Student svoji práci úspěšně obhájil.

Státní závěrečné zkoušky

Dne 9. 7. 2019 na Katedře bojových a speciálních vozidel proběhly státní závěrečné zkoušky studentů v magisterské studijním programu Vojenské technologie, modul Bojová a speciální vozidla a v navazujícím magisterském studijním programu Vojenské technologie, studijní obor Bojová a speciální vozidla. Předsedou zkušební komise byl pplk. prof. Ing. Jan Furch, Ph.D. Dále v komisi zasedli prof. Ing. Miroslav Vala, CSc., prof. Ing. Štefan Čorňák, Dr., pplk. Ing. Tomáš Túró, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c. (všichni z Katedry bojových a speciálních vozidel) a dále externí členové prof. Ing. Peter Droppa, PhD. z Akademie ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši, doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně a plk. Ing. Daniel Synek ze Sekce podpory Generálního štábu AČR.

Obhajoba dizertační práce

V pondělí dne 8. 7. 2019 na Katedře bojových a speciálních vozidel proběhla obhajoba dizertační práce Ing. Quy Hung NGUYENA nazvaná „Design of accelerated life tests for selected chassis component of combat vehicle“. Dizertační práce se zabývá možnostmi použití zrychlených zkoušek bezporuchovosti u mechanických částí podvozků bojových a speciálních vozidel. Student svoji práci úspěšně obhájil.

Mezinárodní konference IDT 2019

Ve dne 25. – 27. června proběhla v Žilině mezinárodní konference Information and Digital Technologies. Na přípravě a organizaci konference se podílela i Univerzita obrany v rámci realizace grantu Visegrádského fondu. Z Katedry bojových a speciálních vozidel se konference zúčastnil prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c. a student doktorského studijního programu Ing. Xuan Phong CU (na fotografii dole). Součástí konference byl také mezinárodní workshop věnovaný problematice spolehlivosti a bezpečnosti (International Workshop on Reliability and Safety Technologies). Právě v rámci tohoto workshopu Ing. Cu prezentoval vybrané výsledky své disertační práce v příspěvku nazvaném „Reliability Estimation of Electronic Components by Step-Stress Accelerated Reliability Testing“. 

Seminář Aplikované techniky spolehlivosti v automobilovém inženýrství

Dne 12. června 2019 se na Univerzitě obrany konal odborný seminář nazvaný „Aplikované techniky spolehlivosti v automobilovém inženýrství“. Seminář ve spolupráci s Univerzitou obrany pořádala Odborná skupina pro spolehlivost při České společnosti pro jakost. Přípravu a realizaci semináře za Univerzitu obrany garantoval akademický pracovník Katedry bojových a speciálních vozidel prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c., který také na semináři vystoupil s příspěvkem zaměřeným na problematiku zrychlených zkoušek elektronických prvků vozidel. Semináře se zúčastnilo 20 odborníků především z podniků automobilového průmyslu a vysokých škol. Velký zájem vyvolalo vystoupení Ing. Marka Hudce z Porsche Engineering Services, s.r.o., Praha (přednášející na obrázcích dole), který přítomné seznámil s problematikou zajišťování funkční bezpečnosti vozidel dle normy ISO 26262 a prezentoval příklady její aplikace u asistenčních systémů v podmínkách společnosti Porsche. Sborník prezentovaných příspěvku lze nalést zde. Na stránkách České společnosti pro jakost jsou také volně dostupné sborníky materiálů ze všech předchozích seminářů organizovaných Odbornou skupinou pro spolehlivost.

Mezinárodní konference ICMT 2019

V rámci Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2019 Fakulta vojenských technologií ve dnech 30. a 31. května 2019 uspořádala tradiční Mezinárodní konferenci o vojenských technologiích ICMT 2019. Jednou z odborných sekcí konference byla i sekce zaměřená na problematiku bojových a speciálních vozidel, kde roli odborného garanta sehrála katedra Bojových a speciálních vozidel a jednání v sekci řídili příslušníci katedry plk. gšt. prof. Ing. David Vališ Ph.D. et Ph.D. a pplk.. Ing. Tomáš Túró (viz fotografie dole). V rámci této sekce proběhlo celkem 18 prezentací. 

Ukázka vyprošťování a odsunu vozidel

Dne 17. 1. 2019 pod vedením pracovníků Katedry bojových a pásových vozidel proběhla ve výcvikovém prostoru vojenského újezdu Březina ukázka vyprošťování a odsunu vozidel. Ukázka byla určena studentů 4. ročníku Fakulty vojenských technologií jako součást výuky předmětu Bojová technika a zbraňové systémy. Techniku k provedení ukázky zajistil zabezpečovací prapor Velitelství výcviku – Vojenské Akademie ve Vyškově.